Het verschil tussen een probleem en een kans is een kwestie van instelling: verliezers zien het probleem, terwijl winnaars op zoek gaan naar de kans


het-verschil-tussen-een-probleem-een-kans-is-een-kwestie-van-instelling-verliezers-zien-het-probleem-terwijl-winnaars-op-zoek-gaan-naar-de-kans
paul wilsonhetverschiltusseneenprobleemkansiskwestievaninstellingverliezerszienhetprobleemterwijlwinnaarsopzoekgaannaardehet verschilverschil tussentussen eeneen probleemprobleem enen eeneen kanskans isis eeneen kwestiekwestie vanvan instellingverliezers zienzien hethet probleemterwijl winnaarswinnaars opop zoekzoek gaangaan naarnaar dede kanshet verschil tussenverschil tussen eentussen een probleemeen probleem enprobleem en eenen een kanseen kans iskans is eenis een kwestieeen kwestie vankwestie van instellingverliezers zien hetzien het probleemterwijl winnaars opwinnaars op zoekop zoek gaanzoek gaan naargaan naar denaar de kanshet verschil tussen eenverschil tussen een probleemtussen een probleem eneen probleem en eenprobleem en een kansen een kans iseen kans is eenkans is een kwestieis een kwestie vaneen kwestie van instellingverliezers zien het probleemterwijl winnaars op zoekwinnaars op zoek gaanop zoek gaan naarzoek gaan naar degaan naar de kanshet verschil tussen een probleemverschil tussen een probleem entussen een probleem en eeneen probleem en een kansprobleem en een kans isen een kans is eeneen kans is een kwestiekans is een kwestie vanis een kwestie van instellingterwijl winnaars op zoek gaanwinnaars op zoek gaan naarop zoek gaan naar dezoek gaan naar de kans

Geluk in het huwelijk is volledig een kwestie van kans -Jane Austen
geluk-in-het-huwelijk-is-volledig-een-kwestie-van-kans
Elk probleem dat opgelost wordt, schept het probleem van een vacuüm -Gerd de Ley
elk-probleem-dat-opgelost-wordt-schept-het-probleem-van-een-vacuüm
Problemen kunnen niet opgelost worden binnen het gesloten systeem dat het probleem zelf aanbiedt. Wie zich daarbinnen met het probleem gaat bezighouden, fokt het probleem -Jacinta de Roeck
problemen-kunnen-niet-opgelost-worden-binnen-het-gesloten-systeem-dat-het-probleem-zelf-aanbiedt-wie-zich-daarbinnen-met-het-probleem-gaat
Een probleem dat ik zeker heb opgelost, is het probleem om niet genoeg te hebben om je zorgen over te maken -Ashleigh Brilliant
een-probleem-dat-ik-zeker-heb-opgelost-is-het-probleem-om-niet-genoeg-te-hebben-om-zorgen-over-te-maken
Weer had de oplossing van een oud probleem (in de wetenschap) een nieuw probleem opgeleverd -Isaac Asimov
weer-had-de-oplossing-van-een-oud-probleem-in-de-wetenschap-een-nieuw-probleem-opgeleverd
Een optimist accepteert de kans om te verliezen, een pessimist verliest de kans om te winnen -Inayat Khan
een-optimist-accepteert-de-kans-om-te-verliezen-een-pessimist-verliest-de-kans-om-te-winnen