Het verstand en het hart staan op zeer goede voet met elkaar. Het ene vervangt het andere vaak zo volkomen, dat men moeilijk uitmaken kan, welk van de twee aan het werk is geweest


het-verstand-het-hart-staan-op-zeer-goede-voet-met-elkaar-het-ene-vervangt-het-andere-vaak-zo-volkomen-dat-men-moeilijk-uitmaken-kan-welk-van-de
marie von ebner-eschenbachhetverstandhethartstaanopzeergoedevoetmetelkaarenevervangtanderevaakzovolkomendatmenmoeilijkuitmakenkanwelkvandetweeaanwerkisgeweesthet verstanden hethet harthart staanstaan opop zeerzeer goedegoede voetvoet metmet elkaarhet eneene vervangtvervangt hetandere vaakvaak zozo volkomendat menmen moeilijkmoeilijk uitmakenuitmaken kanwelk vanvan dede tweetwee aanaan hethet werkwerk isis geweesthet verstand enverstand en heten het harthet hart staanhart staan opstaan op zeerop zeer goedezeer goede voetgoede voet metvoet met elkaarhet ene vervangtene vervangt hetvervangt het anderehet andere vaakandere vaak zovaak zo volkomendat men moeilijkmen moeilijk uitmakenmoeilijk uitmaken kanwelk van devan de tweede twee aantwee aan hetaan het werkhet werk iswerk is geweest

Verstand en hart zijn met elkander op zeer goede voet. Het ene vervangt vaak het andere zo volkomen, dat het moeilijk te zien is, welk van beide handelde -Marie von Ebner-Eschenbach
verstand-hart-zijn-met-elkander-op-zeer-goede-voet-het-ene-vervangt-vaak-het-andere-zo-volkomen-dat-het-moeilijk-te-zien-is-welk-van-beide-handelde
De liefde drijft tot het ene, het verstand tot het andere; ik zie het goede en prijs het, maar ik volg het kwade -Ovidius
de-liefde-drijft-tot-het-ene-het-verstand-tot-het-andere-ik-zie-het-goede-prijs-het-maar-ik-volg-het-kwade
Het succes van een werk is vaak te danken aan redenen, volkomen vreemd aan zijn innerlijke waarde -Paul Brulat
het-succes-van-een-werk-is-vaak-te-danken-aan-redenen-volkomen-vreemd-aan-zijn-innerlijke-waarde
Als twee mensen het erg goed met elkaar hebben getroffen, kan men er bijna zeker van zijn dat er een vergissing in het spel is -Johann Wolfgang von Goethe
als-twee-mensen-het-erg-goed-met-elkaar-hebben-getroffen-kan-men-er-bijna-zeker-van-zijn-dat-er-een-vergissing-in-het-spel-is
De ironie en het medelijden zijn twee goede raadgevers; de ene maakt ons al glimlachend het leven beminnelijk; de andere, die weent, heiligt het -Anatole France
de-ironie-het-medelijden-zijn-twee-goede-raadgevers-de-ene-maakt-ons-al-glimlachend-het-leven-beminnelijk-de-andere-die-weent-heiligt-het
Met verstand kan het hart nabootsen, maar het hart niet het verstand -Comtesse Diane de Beausacq
met-verstand-kan-het-hart-nabootsen-maar-het-hart-niet-het-verstand