Het vuur kan men weren door water, de zonnegloed door een scherm, een bronstige olifant door een scherpe stuurhaak, een koe en een ezel door een stok, een ziekte door innemen van artsenijen, een vergif door aanwending van verschillende toverspreuken: - te


het-vuur-kan-men-weren-door-water-de-zonnegloed-door-een-scherm-een-bronstige-olifant-door-een-scherpe-stuurhaak-een-koe-een-ezel-door-een-stok-een
bhartriharihetvuurkanmenwerendoorwaterdezonnegloedeenschermbronstigeolifantscherpestuurhaakkoeezelstokziekteinnemenvanartsenijenvergifaanwendingverschillendetoverspreukentehet vuurvuur kankan menmen werenweren doorde zonnegloedzonnegloed dooreen schermeen bronstigebronstige olifantolifant dooreen scherpescherpe stuurhaakeen koekoe enen eeneen ezelezel dooreen stokeen ziekteziekte doorinnemen vanvan artsenijeneen vergifvergif dooraanwending vanvan verschillendeverschillende toverspreukentehet vuur kanvuur kan menkan men werenmen weren doorweren door waterde zonnegloed doorzonnegloed door eendoor een schermeen bronstige olifantbronstige olifant doorolifant door eendoor een scherpeeen scherpe stuurhaakeen koe enkoe en eenen een ezeleen ezel doorezel door eendoor een stokeen ziekte doorziekte door innemendoor innemen vaninnemen van artsenijeneen vergif doorvergif door aanwendingdoor aanwending vanaanwending van verschillendevan verschillende toverspreuken

Er is een door en door domme vrouw voor nodig om een door en door dom iets te doenHaatgevoelens verdwijnen nooit uit deze wereld door te haten, maar door lief te hebben; dit is een eeuwige waarheid. Overwin toorn door liefde, overwin het kwade door het goede. Overwin de vrek door te geven, overwin de leugenaar door waarachtigheidDoor de inspanning, door de waakzaamheid, door de zelfbeheersing, schept de wijze zich een eiland dat niet door de overstroming verzwolgen wordtElke revolutie wordt begonnen door idealisten, voortgezet door vernielers en beëindigd door een tiranDe dingen worden voorafgegaan door de geest, beheerst door de geest, gevormd door de geest. Wanneer men uit een bedorven geest spreekt of handelt, volgt het lijden ons zoals het karrenwiel de poot van een trekos volgtEen wond, door een pijl toegebracht, zal een litteken krijgen en genezen; een woud, door de bijl geveld, zal weer opgroeien, maar een wond, door de tong toegebracht, geneest nooit