Het was zijn laatste ziekte. Toen hij genezen was, is hij gestorven


het-was-zijn-laatste-ziekte-toen-hij-genezen-was-is-hij-gestorven
j. van remoorterehetwaszijnlaatsteziektetoenhijgenezenwasisgestorvenhet waswas zijnzijn laatstelaatste ziektetoen hijhij genezengenezen wasis hijhij gestorvenhet was zijnwas zijn laatstezijn laatste ziektetoen hij genezenhij genezen wasis hij gestorvenhet was zijn laatstewas zijn laatste ziektetoen hij genezen washet was zijn laatste ziekte

U moet niet proberen een deel te genezen zonder het geheel te behandelen. U moet niet proberen het lichaam te genezen zonder de ziel erbij te betrekken; als u het hoofd en het lichaam gezond wilt maken, moet u beginnen met het genezen van de ziel. Dit laatste is het belangrijkste. Laat niemand u overhalen zijn lichaam te genezen, als hij u niet eerst gevraagd heeft zijn ziel te genezen. De grootste fout die dokters in onze tijd bij de behandeling van het lichaam maken is, dat ze beginnen met de ziel van het lichaam te scheidenToen hij iemand door de gangdeur hoorde binnenkomen, herkende hij, na even luisteren, zijn vader aan de voetstappen en de ademhaling bij het ophangen van zijn overjas. Hij heeft mij verwekt, dacht hij. Laat ik hem welwillend beschouwenHij lijdt aan diabetes en spreekt over zijn ziekte, alsof hij eigenaar is van een suikerplantageWij hadden een oom en die wou naar Lourdes, maar tot zijn spijt mankeerde hij niets. Hij is toch gegaan en in Lourdes struikelde hij. Hij is toen met een omzwachteld been en op krukken teruggekomenHij was een voortreffelijke jongen: toen hij nog maar nauwelijks zes jaar was, kon hij het Onze Vader al van achteren naar voren opzeggenZijn ongeluk overstelpte hem met geluk. Want toen, en niet eerder, voelde hij zichzelf en leerde hij de zegen kennen van klein te zijn