Het was zo koud vandaag dat ik een advocaat zag met de handen in zijn eigen zakken


het-was-zo-koud-vandaag-dat-ik-een-advocaat-zag-met-de-handen-in-zijn-eigen-zakken
dennis millerhetwaszokoudvandaagdatikeenadvocaatzagmetdehandeninzijneigenzakkenhet waswas zozo koudkoud vandaagvandaag datdat ikik eeneen advocaatadvocaat zagzag metmet dede handenhanden inin zijnzijn eigeneigen zakkenhet was zowas zo koudzo koud vandaagkoud vandaag datvandaag dat ikdat ik eenik een advocaateen advocaat zagadvocaat zag metzag met demet de handende handen inhanden in zijnin zijn eigenzijn eigen zakkenhet was zo koudwas zo koud vandaagzo koud vandaag datkoud vandaag dat ikvandaag dat ik eendat ik een advocaatik een advocaat zageen advocaat zag metadvocaat zag met dezag met de handenmet de handen inde handen in zijnhanden in zijn eigenin zijn eigen zakkenhet was zo koud vandaagwas zo koud vandaag datzo koud vandaag dat ikkoud vandaag dat ik eenvandaag dat ik een advocaatdat ik een advocaat zagik een advocaat zag meteen advocaat zag met deadvocaat zag met de handenzag met de handen inmet de handen in zijnde handen in zijn eigenhanden in zijn eigen zakken

Economen: mensen die hun brood verdienen met voorspellen dat het warm zal zijn in augustus en koud in januari - al is dat uiteraard maar een schattingHet enige wat ons weerhoudt om de dag na vandaag te realiseren zijn onze twijfels van vandaag. Laten wij voortgaan met een sterk en actief vertrouwenWie zijn troeven uit handen geeft, doet dat om zijn handen vrij te hebben voor een wapen dat hij nog achter de hand heeftWie zijn eigen karakter verlaat om er een aan te nemen dat hem niet toebehoort, is meestal onbekend zowel met zijn eigen karakter als met het aangenomeneDe vorm van een man zijn fortuin is in zijn eigen handenWanneer je ziet dat je vandaag niet zo wijs bent als je dacht gisteren te zijn, dan ben je wijzer vandaag