Het welzijn van een staat hangt meer af van de handigheid van zijn staatslieden dan van hun rechtschapenheid


het-welzijn-van-een-staat-hangt-meer-af-van-de-handigheid-van-zijn-staatslieden-dan-van-hun-rechtschapenheid
etienne reyhetwelzijnvaneenstaathangtmeerafdehandigheidzijnstaatsliedendanhunrechtschapenheidhet welzijnwelzijn vanvan eeneen staatstaat hangthangt meermeer afaf vanvan dede handigheidhandigheid vanvan zijnzijn staatsliedenstaatslieden dandan vanvan hunhun rechtschapenheidhet welzijn vanwelzijn van eenvan een staateen staat hangtstaat hangt meerhangt meer afmeer af vanaf van devan de handigheidde handigheid vanhandigheid van zijnvan zijn staatsliedenzijn staatslieden danstaatslieden dan vandan van hunvan hun rechtschapenheidhet welzijn van eenwelzijn van een staatvan een staat hangteen staat hangt meerstaat hangt meer afhangt meer af vanmeer af van deaf van de handigheidvan de handigheid vande handigheid van zijnhandigheid van zijn staatsliedenvan zijn staatslieden danzijn staatslieden dan vanstaatslieden dan van hundan van hun rechtschapenheidhet welzijn van een staatwelzijn van een staat hangtvan een staat hangt meereen staat hangt meer afstaat hangt meer af vanhangt meer af van demeer af van de handigheidaf van de handigheid vanvan de handigheid van zijnde handigheid van zijn staatsliedenhandigheid van zijn staatslieden danvan zijn staatslieden dan vanzijn staatslieden dan van hunstaatslieden dan van hun rechtschapenheid

Geestkracht of handigheid hebben het eerst wereldse grootheid gemaakt. De ongelijkheid van staat is voortgekomen uit die van karakter en moedMen kan zeer begaafd zijn en juist daarom zwakker, want iemands kracht hangt niet zozeer af van de hoeveelheid van zijn gaven, dan wel met hun evenwichtIn de wetenschappen hangt het genie slechts af van de intensiteit en de duur van de aandacht, waartoe het hoofd van een mens in staat isVrouwen houden meer van hun kinderen dan mannen want zij hebben een pijnlijker aandeel in hun voortbrenging en zij zijn er zekerder van dat ze van henzelf zijnHet geluk en het ongeluk der mensen hangt niet minder af van hun karakter dan van het lotNiet doen, wat ons gevoel van rechtschapenheid ons verbiedt; niet begeren, wat ons gevoel van rechtschapenheid ons ontraadt; méér is niet nodig