Het wezen van de wereld ligt in het kwade en het goede en het een kan zonder het ander niet in leven zijn


het-wezen-van-de-wereld-ligt-in-het-kwade-het-goede-het-een-kan-zonder-het-ander-niet-in-leven-zijn
jakob böhmehetwezenvandewereldligtinhetkwadegoedeeenkanzonderandernietlevenzijnhet wezenwezen vanvan dede wereldwereld ligtligt inin hethet kwadekwade enen hethet goedegoede enen hethet eeneen kankan zonderzonder hetander nietniet inin levenleven zijnhet wezen vanwezen van devan de wereldde wereld ligtwereld ligt inligt in hetin het kwadehet kwade enkwade en heten het goedehet goede engoede en heten het eenhet een kaneen kan zonderkan zonder hetzonder het anderhet ander nietander niet inniet in levenin leven zijnhet wezen van dewezen van de wereldvan de wereld ligtde wereld ligt inwereld ligt in hetligt in het kwadein het kwade enhet kwade en hetkwade en het goedeen het goede enhet goede en hetgoede en het eenen het een kanhet een kan zondereen kan zonder hetkan zonder het anderzonder het ander niethet ander niet inander niet in levenniet in leven zijnhet wezen van de wereldwezen van de wereld ligtvan de wereld ligt inde wereld ligt in hetwereld ligt in het kwadeligt in het kwade enin het kwade en hethet kwade en het goedekwade en het goede enen het goede en hethet goede en het eengoede en het een kanen het een kan zonderhet een kan zonder heteen kan zonder het anderkan zonder het ander nietzonder het ander niet inhet ander niet in levenander niet in leven zijn

Het goede kan bestaan ??zonder het  kwade, terwijl het kwaad niet kan bestaan ??zonder het goede -Thomas van Aquino
het-goede-kan-bestaan-zonder-het-kwade-terwijl-het-kwaad-niet-kan-bestaan-zonder-het-goede
Het fundamenteel wezen van het maatschappelijk proces is het individu, zijn begeerten en angsten, zijn hartstochten en zijn motieven, zijn neigingen tot het goede en tot het kwade -Erich Fromm
het-fundamenteel-wezen-van-het-maatschappelijk-proces-is-het-individu-zijn-begeerten-angsten-zijn-hartstochten-zijn-motieven-zijn-neigingen-tot-het
Diegene van ons die het goede en het kwade van het leven het best kan dragen, is naar mijn mening het best opgevoed -Jean-Jacques Rousseau
diegene-van-ons-die-het-goede-het-kwade-van-het-leven-het-best-kan-dragen-is-naar-mijn-mening-het-best-opgevoed
De grootste vijand van het goede is niet de liefde tot het kwade, maar de valse schaamte voor het goede zelf -Nicolaas Beets
de-grootste-vijand-van-het-goede-is-niet-de-liefde-tot-het-kwade-maar-de-valse-schaamte-voor-het-goede-zelf
Alles gaat voorbij! Dat is het kwade bij het goede en het goede bij het kwade -Fliegende Blätter
alles-gaat-voorbij-dat-is-het-kwade-bij-het-goede-het-goede-bij-het-kwade
Het is één van de mooiste compensaties van het leven, dat geen mens oprecht kan proberen een ander te helpen, zonder daarbij tegelijkertijd zichzelf te helpen -Ralph Waldo Emerson
het-is-één-van-de-mooiste-compensaties-van-het-leven-dat-geen-mens-oprecht-kan-proberen-een-ander-te-helpen-zonder-daarbij-tegelijkertijd-zichzelf