Het woord spelen wordt in het bijzonder toegepast op liefdesverhoudingen die buiten de sociale norm vallen


het-woord-spelen-wordt-in-het-bijzonder-toegepast-op-liefdesverhoudingen-die-buiten-de-sociale-norm-vallen
leonhard huizingahetwoordspelenwordtinhetbijzondertoegepastopliefdesverhoudingendiebuitendesocialenormvallenhet woordwoord spelenspelen wordtwordt inin hethet bijzonderbijzonder toegepasttoegepast opop liefdesverhoudingenliefdesverhoudingen diedie buitenbuiten dede socialesociale normnorm vallenhet woord spelenwoord spelen wordtspelen wordt inwordt in hetin het bijzonderhet bijzonder toegepastbijzonder toegepast optoegepast op liefdesverhoudingenop liefdesverhoudingen dieliefdesverhoudingen die buitendie buiten debuiten de socialede sociale normsociale norm vallenhet woord spelen wordtwoord spelen wordt inspelen wordt in hetwordt in het bijzonderin het bijzonder toegepasthet bijzonder toegepast opbijzonder toegepast op liefdesverhoudingentoegepast op liefdesverhoudingen dieop liefdesverhoudingen die buitenliefdesverhoudingen die buiten dedie buiten de socialebuiten de sociale normde sociale norm vallenhet woord spelen wordt inwoord spelen wordt in hetspelen wordt in het bijzonderwordt in het bijzonder toegepastin het bijzonder toegepast ophet bijzonder toegepast op liefdesverhoudingenbijzonder toegepast op liefdesverhoudingen dietoegepast op liefdesverhoudingen die buitenop liefdesverhoudingen die buiten deliefdesverhoudingen die buiten de socialedie buiten de sociale normbuiten de sociale norm vallen

Een slechte wet, die streng wordt toegepast, bewijst meer diensten dan een goede wet die willekeurig wordt uitgelegd -Napoleon
een-slechte-wet-die-streng-wordt-toegepast-bewijst-meer-diensten-dan-een-goede-wet-die-willekeurig-wordt-uitgelegd
Decadentie is een moeilijk woord om te gebruiken, omdat het weinig meer dan een scheldwoord geworden is, door critici toegepast op alles wat ze niet begrijpen -Ernest Hemingway
decadentie-is-een-moeilijk-woord-om-te-gebruiken-omdat-het-weinig-meer-dan-een-scheldwoord-geworden-is-door-critici-toegepast-op-alles-wat-ze-niet
Mensen, die alleen zijn, demonstreren meestal hoe dun het wandje is, dat ons van de waanzin scheidt, trekken veldheersbekken in de spiegel, laten hun dagdromen even buiten spelen -Simon Carmiggelt
mensen-die-alleen-zijn-demonstreren-meestal-hoe-dun-het-wandje-is-dat-ons-van-de-waanzin-scheidt-trekken-veldheersbekken-in-de-spiegel-laten-hun
Wijze woorden vallen vaak op kale grond; maar een vriendelijke woord is nooit weggegooid -Sir Arthur Helps
wijze-woorden-vallen-vaak-op-kale-grond-maar-een-vriendelijke-woord-is-nooit-weggegooid
Het woord;
het-woord-gij-wordt-oud-wordt-alleen-als-voorspelling-graag-gehoord
Het lot van ieder mens wordt bepaald door wat er in zijn schedel gebeurd wanneer die geconfronteerd wordt met wat er buiten zijn schedel gebeurd -Eric Berne
het-lot-van-ieder-mens-wordt-bepaald-door-wat-er-in-zijn-schedel-gebeurd-wanneer-die-geconfronteerd-wordt-met-wat-er-buiten-zijn-schedel-gebeurd