Het zekerste middel bedrogen te worden is zich sluwer voor te doen dan de anderen


het-zekerste-middel-bedrogen-te-worden-is-zich-sluwer-voor-te-doen-dan-de-anderen
francois de la rochefoucauldhetzekerstemiddelbedrogentewordeniszichsluwervoordoendandeanderenhet zekerstezekerste middelmiddel bedrogenbedrogen tete wordenworden isis zichzich sluwersluwer voorte doendoen dandan dehet zekerste middelzekerste middel bedrogenmiddel bedrogen tebedrogen te wordente worden isworden is zichis zich sluwerzich sluwer voorsluwer voor tevoor te doente doen dandoen dan dedan de anderenhet zekerste middel bedrogenzekerste middel bedrogen temiddel bedrogen te wordenbedrogen te worden iste worden is zichworden is zich sluweris zich sluwer voorzich sluwer voor tesluwer voor te doenvoor te doen dante doen dan dedoen dan de anderenhet zekerste middel bedrogen tezekerste middel bedrogen te wordenmiddel bedrogen te worden isbedrogen te worden is zichte worden is zich sluwerworden is zich sluwer vooris zich sluwer voor tezich sluwer voor te doensluwer voor te doen danvoor te doen dan dete doen dan de anderen

De zekerste manier om bedrogen te worden is, zich voor slimmer te houden dan anderen -Confucius
de-zekerste-manier-om-bedrogen-te-worden-is-zich-voor-slimmer-te-houden-dan-anderen
Ik ben van mening dat het beter is eenmaal in zijn leven bedrogen te worden, dan nooit iets goeds te doen -Chris Yperman
ik-ben-van-mening-dat-het-beter-is-eenmaal-in-zijn-leven-bedrogen-te-worden-dan-nooit-iets-goeds-te-doen
Het zekerste middel om niet erg ongelukkig te worden is niet te verlangen erg gelukkig te zijn -A. Schopenhauer
het-zekerste-middel-om-niet-erg-ongelukkig-te-worden-is-niet-te-verlangen-erg-gelukkig-te-zijn
Wanneer wij door iemand bedrogen worden, kan het verdriet ons in hem vergist te hebben meer pijn doen dan het nadeel dat ons zijn bedrog berokkent -C. J. Wijnaendts Francken
wanneer-wij-door-iemand-bedrogen-worden-kan-het-verdriet-ons-in-hem-vergist-te-hebben-meer-pijn-doen-dan-het-nadeel-dat-ons-zijn-bedrog-berokkent
Menigeen heeft anderen leren bedriegen, omdat ze bang waren zelf bedrogen te worden. -Seneca
menigeen-heeft-anderen-leren-bedriegen-omdat-ze-bang-waren-zelf-bedrogen-te-worden