Heus, de godsdiensten zijn abuis zodra ze gaan moraliseren en met geboden banbliksemen


heus-de-godsdiensten-zijn-abuis-zodra-ze-gaan-moraliseren-met-geboden-banbliksemen
albert camusheusdegodsdienstenzijnabuiszodrazegaanmoraliserenmetgebodenbanbliksemende godsdienstengodsdiensten zijnzijn abuisabuis zodrazodra zeze gaangaan moraliserenmoraliseren enen metmet gebodengeboden banbliksemende godsdiensten zijngodsdiensten zijn abuiszijn abuis zodraabuis zodra zezodra ze gaanze gaan moraliserengaan moraliseren enmoraliseren en meten met gebodenmet geboden banbliksemende godsdiensten zijn abuisgodsdiensten zijn abuis zodrazijn abuis zodra zeabuis zodra ze gaanzodra ze gaan moraliserenze gaan moraliseren engaan moraliseren en metmoraliseren en met gebodenen met geboden banbliksemende godsdiensten zijn abuis zodragodsdiensten zijn abuis zodra zezijn abuis zodra ze gaanabuis zodra ze gaan moraliserenzodra ze gaan moraliseren enze gaan moraliseren en metgaan moraliseren en met gebodenmoraliseren en met geboden banbliksemen

Ik geloof dat alle grote leraren der wereld gekomen zijn, niet om nieuwe godsdiensten te stichten, maar om de mensen te verlossen van godsdiensten -Krishnamurti
ik-geloof-dat-alle-grote-leraren-der-wereld-gekomen-zijn-niet-om-nieuwe-godsdiensten-te-stichten-maar-om-de-mensen-te-verlossen-van-godsdiensten
Zodra boven onder is, laten we dan ophouden met drinken en naar huis gaan -Theognis van Megara
zodra-boven-onder-is-laten-we-dan-ophouden-met-drinken-naar-huis-gaan
Zodra we onze grenzen aanvaarden, gaan we er overheen. -Albert Einstein
zodra-we-onze-grenzen-aanvaarden-gaan-we-er-overheen
Zodra één staat zijn leger vergroot, gaan de andere staten dat ook doen,  zodat men er niets bij wint dan de gemeenschappelijke ondergang -Napoleon
zodra-één-staat-zijn-leger-vergroot-gaan-de-andere-staten-dat-ook-doen-zodat-men-er-niets-bij-wint-dan-de-gemeenschappelijke-ondergang
Verloren - Gisteren, ergens tussen zonsopgang en zonsondergang, twee gouden uren, elk met zestig diamant minuten. Geen beloning geboden, want zij zijn voorgoed verloren -Horace Mann
verloren-gisteren-ergens-tussen-zonsopgang-zonsondergang-twee-gouden-uren-elk-met-zestig-diamant-minuten-geen-beloning-geboden-want-zij-zijn
De Calvinisten gaan met de Almachtige God om als met een dienstknecht; de Lutheranen gaan met Hem om als met een gelijke; de Katholieken gaan met Hem om als met een God -Frederik II van Pruisen
de-calvinisten-gaan-met-de-almachtige-god-om-als-met-een-dienstknecht-de-lutheranen-gaan-met-hem-om-als-met-een-gelijke-de-katholieken-gaan-met-hem-om