Hij die de vinger op de wonde legt, wordt verantwoordelijk gesteld deze samenleving te hebben pijn gedaan


hij-die-de-vinger-op-de-wonde-legt-wordt-verantwoordelijk-gesteld-deze-samenleving-te-hebben-pijn-gedaan
louis paul boonhijdiedevingeropwondelegtwordtverantwoordelijkgestelddezesamenlevingtehebbenpijngedaanhij diedie dede vingervinger opop dede wondewonde legtwordt verantwoordelijkverantwoordelijk gesteldgesteld dezedeze samenlevingsamenleving tete hebbenhebben pijnpijn gedaanhij die dedie de vingerde vinger opvinger op deop de wondede wonde legtwordt verantwoordelijk gesteldverantwoordelijk gesteld dezegesteld deze samenlevingdeze samenleving tesamenleving te hebbente hebben pijnhebben pijn gedaanhij die de vingerdie de vinger opde vinger op devinger op de wondeop de wonde legtwordt verantwoordelijk gesteld dezeverantwoordelijk gesteld deze samenlevinggesteld deze samenleving tedeze samenleving te hebbensamenleving te hebben pijnte hebben pijn gedaanhij die de vinger opdie de vinger op dede vinger op de wondevinger op de wonde legtwordt verantwoordelijk gesteld deze samenlevingverantwoordelijk gesteld deze samenleving tegesteld deze samenleving te hebbendeze samenleving te hebben pijnsamenleving te hebben pijn gedaan

Niet alleen kweekt het denken in ons deze tweeslachtigheid, deze tegenstrijdigheid, maar het verzamelt ook de talloze herinneringen die we hebben van genoegen en pijn en door deze herinneringen wordt het steeds herborenHet is goed om zoveel lief te hebben als men kan, want daarin is de ware sterkte, en wie veel liefheeft die doet veel, en die vermag veel, en wat in liefde gedaan wordt, dat wordt goed gedaanWie nooit een wonde voelde, lacht om pijnHet hoogste geluk is niet bereikbaar zonder moeite en strijd. Wat zonder deze wordt verkregen, wordt nooit op de ware prijs gesteld, nimmer op zijn rechte waarde geschatHet ware slecht gesteld met de menselijke samenleving, als de neiging tot denken al te sterk verbreid wasEen kapitalist is hij die de ring hoger schat dan de vinger