Hij was alleen beroemd doordat knoeiers hem hadden geprezen voordat kenners hem hadden gelezen


hij-was-alleen-beroemd-doordat-knoeiers-hem-hadden-geprezen-voordat-kenners-hem-hadden-gelezen
christian fürchtegott gellerthijwasalleenberoemddoordatknoeiershemhaddengeprezenvoordatkennersgelezenhij waswas alleenalleen beroemdberoemd doordatdoordat knoeiersknoeiers hemhem haddenhadden geprezengeprezen voordatvoordat kennerskenners hemhem haddenhadden gelezenhij was alleenwas alleen beroemdalleen beroemd doordatberoemd doordat knoeiersdoordat knoeiers hemknoeiers hem haddenhem hadden geprezenhadden geprezen voordatgeprezen voordat kennersvoordat kenners hemkenners hem haddenhem hadden gelezenhij was alleen beroemdwas alleen beroemd doordatalleen beroemd doordat knoeiersberoemd doordat knoeiers hemdoordat knoeiers hem haddenknoeiers hem hadden geprezenhem hadden geprezen voordathadden geprezen voordat kennersgeprezen voordat kenners hemvoordat kenners hem haddenkenners hem hadden gelezenhij was alleen beroemd doordatwas alleen beroemd doordat knoeiersalleen beroemd doordat knoeiers hemberoemd doordat knoeiers hem haddendoordat knoeiers hem hadden geprezenknoeiers hem hadden geprezen voordathem hadden geprezen voordat kennershadden geprezen voordat kenners hemgeprezen voordat kenners hem haddenvoordat kenners hem hadden gelezen

Brieven schrijft hij als hadden hem de muzen ze zelf gedicteerdHij werd gestraft. Hij had verzuimd het onrecht goed te maken dat ze hem hadden aangedaanAls de Nederlanders ook W.O.1 hadden meegemaakt dan hadden ze nu zendtijd te kortMenig groot man zou nooit in zichzelf hebben geloofd, als goede vrienden hem niet hadden ontdektDe meeste schrijvers zouden meer gelezen worden, indien zij minder hadden geschrevenDe plicht fronst alleen de wenkbrauwen zolang u hem ontvlucht. Volg hem en hij glimlacht u toe