Hoe dichter zij tot de grijsheid naderen, des te meer beginnen zij ook weer op kinderen te gelijken, totdat zij op de wijze van kinderen, zonder het leven zat te zijn en zonder de nadering des doods te bemerken, het leven verlaten


hoe-dichter-zij-tot-de-grijsheid-naderen-te-meer-beginnen-zij-ook-weer-op-kinderen-te-gelijken-totdat-zij-op-de-wijze-van-kinderen-zonder-het-leven
erasmushoedichterzijtotdegrijsheidnaderentemeerbeginnenookweeropkinderengelijkentotdatwijzevankinderenzonderhetlevenzatzijnnaderingdoodsbemerkenverlatenhoe dichterdichter zijzij tottot dede grijsheidgrijsheid naderendes tete meermeer beginnenbeginnen zijzij ookook weerweer opop kinderenkinderen tete gelijkentotdat zijzij opop dede wijzewijze vanvan kinderenzonder hethet levenleven zatzat tete zijnzijn enen zonderzonder dede naderingnadering desdes doodsdoods tete bemerkenhet levenleven verlatenhoe dichter zijdichter zij totzij tot detot de grijsheidde grijsheid naderendes te meerte meer beginnenmeer beginnen zijbeginnen zij ookzij ook weerook weer opweer op kinderenop kinderen tekinderen te gelijkentotdat zij opzij op deop de wijzede wijze vanwijze van kinderenzonder het levenhet leven zatleven zat tezat te zijnte zijn enzijn en zonderen zonder dezonder de naderingde nadering desnadering des doodsdes doods tedoods te bemerkenhet leven verlaten

Hoe meer een mens vergeet tot des te meer gedaanteveranderingen is hij in staat; hoe meer hij zich echter te binnen weet te brengen, des te goddelijker wordt zijn leven -Sören Kierkegaard
hoe-meer-een-mens-vergeet-tot-te-meer-gedaanteveranderingen-is-hij-in-staat-hoe-meer-hij-zich-echter-te-binnen-weet-te-brengen-te-goddelijker-wordt
Hoe geringer onze behoeften, des te dichter naderen wij tot de goden -Socrates
hoe-geringer-onze-behoeften-te-dichter-naderen-wij-tot-de-goden
Zij, die weinig zaken aan hun hoofd hebben, zijn grote praters. Hoe minder de mensen denken, des te meer spreken zij -John Dryden
zij-die-weinig-zaken-aan-hun-hoofd-hebben-zijn-grote-praters-hoe-minder-de-mensen-denken-te-meer-spreken-zij
Een goede daad gaat nooit verloren; help wie het ook zij en zonder aanzien des persoons -Luigi Pulci
een-goede-daad-gaat-nooit-verloren-help-wie-het-ook-zij-zonder-aanzien-persoons
De beste schilders, wanneer zij in roem stijgen en dichter tot de volmaaktheid naderen, bekommeren zich hoe langer hoe minder om de overgeleverde techniek en volgen eenvoudiger methoden -Honoré de Balzac
de-beste-schilders-wanneer-zij-in-roem-stijgen-dichter-tot-de-volmaaktheid-naderen-bekommeren-zich-hoe-langer-hoe-minder-om-de-overgeleverde-techniek