Hoe minder wij met ons geluk te koop lopen, des te meer symphatie wekken wij


hoe-minder-wij-met-ons-geluk-te-koop-lopen-te-meer-symphatie-wekken-wij
john deweyhoeminderwijmetonsgeluktekooplopenmeersymphatiewekkenhoe minderminder wijwij metmet onsons gelukgeluk tete koopkoop lopendes tete meermeer symphatiesymphatie wekkenwekken wijhoe minder wijminder wij metwij met onsmet ons gelukons geluk tegeluk te koopte koop lopendes te meerte meer symphatiemeer symphatie wekkensymphatie wekken wijhoe minder wij metminder wij met onswij met ons gelukmet ons geluk teons geluk te koopgeluk te koop lopendes te meer symphatiete meer symphatie wekkenmeer symphatie wekken wijhoe minder wij met onsminder wij met ons gelukwij met ons geluk temet ons geluk te koopons geluk te koop lopendes te meer symphatie wekkente meer symphatie wekken wij

Hoe minder wij een vrouw beminnen, hoe meer zij ons als mens waardeert -Alexander Poesjkin
hoe-minder-wij-een-vrouw-beminnen-hoe-meer-zij-ons-als-mens-waardeert
Hoe meer wij door de wetenschap winnen, des te meer bezwaart ons hetgeen er nog overblijft -Plutarchus
hoe-meer-wij-door-de-wetenschap-winnen-te-meer-bezwaart-ons-hetgeen-er-nog-overblijft
Hoe hoger wij staan, des te nederiger moeten wij ons gedragen -Marcus Tullius Cicero
hoe-hoger-wij-staan-te-nederiger-moeten-wij-ons-gedragen
Hoe hoger wij ons verheffen, des te kleiner schijnen wij aan diegenen toe, die niet kunnen vliegen -Friedrich Nietzsche
hoe-hoger-wij-ons-verheffen-te-kleiner-schijnen-wij-aan-diegenen-toe-die-niet-kunnen-vliegen
Evenals wij ons meer en meer hechten aan hen wien wij goeddoen, evenzo haten wij hevig hen die wij dikwijls beledigd hebben -Jean de la Bruyère
evenals-wij-ons-meer-meer-hechten-aan-hen-wien-wij-goeddoen-evenzo-haten-wij-hevig-hen-die-wij-dikwijls-beledigd-hebben