Hoe onverdorvener een meisje is, des te liever zou zij moeder willen worden


hoe-onverdorvener-een-meisje-is-te-liever-zou-zij-moeder-willen-worden
otto weisshoeonverdorvenereenmeisjeistelieverzouzijmoederwillenwordenhoe onverdorveneronverdorvener eeneen meisjemeisje isdes tete lieverliever zouzou zijzij moedermoeder willenwillen wordenhoe onverdorvener eenonverdorvener een meisjeeen meisje isdes te lieverte liever zouliever zou zijzou zij moederzij moeder willenmoeder willen wordenhoe onverdorvener een meisjeonverdorvener een meisje isdes te liever zoute liever zou zijliever zou zij moederzou zij moeder willenzij moeder willen wordenhoe onverdorvener een meisje isdes te liever zou zijte liever zou zij moederliever zou zij moeder willenzou zij moeder willen worden

Er zijn zekere mensen, wier deugd meer schittert in het private leven dan zij het doen zou in een publieke werkkring. De lijst zou hen ontsieren. Hoe schoner een diamant is, des te lichter zij zijn vatting; hoe rijker die laatste is, hoe minder de diamant zelf uitkomtHoe minder sommigen begrijpen, des te meer willen zij bewijzenWie zou niet liever dom willen worden door het geluk dan wijs door schade en schandeIk zou liever naam willen maken, dan er één ervenHoe meer men liefheeft, des te actiever wordt men, denk ik; want liefde die alleen maar gevoel is, zou ik geen liefde noemen willenHoe dichter zij tot de grijsheid naderen, des te meer beginnen zij ook weer op kinderen te gelijken, totdat zij op de wijze van kinderen, zonder het leven zat te zijn en zonder de nadering des doods te bemerken, het leven verlaten