Hoe vaak heeft de ziel al afscheid genomen, eer nog de lippen het laatst vaarwel uitspreken. Niet velen blijven waarlijk bij ons tot zij ons verlaten


hoe-vaak-heeft-de-ziel-al-afscheid-genomen-eer-nog-de-lippen-het-laatst-vaarwel-uitspreken-niet-velen-blijven-waarlijk-bij-ons-tot-zij-ons-verlaten
a. s. c. wallishoevaakheeftdezielalafscheidgenomeneernoglippenhetlaatstvaarweluitsprekennietvelenblijvenwaarlijkbijonstotzijverlatenhoe vaakvaak heeftheeft dede zielziel alal afscheidafscheid genomeneer nognog dede lippenlippen hethet laatstlaatst vaarwelvaarwel uitsprekenniet velenvelen blijvenblijven waarlijkwaarlijk bijbij onsons tottot zijzij onsons verlatenhoe vaak heeftvaak heeft deheeft de zielde ziel alziel al afscheidal afscheid genomeneer nog denog de lippende lippen hetlippen het laatsthet laatst vaarwellaatst vaarwel uitsprekenniet velen blijvenvelen blijven waarlijkblijven waarlijk bijwaarlijk bij onsbij ons totons tot zijtot zij onszij ons verlatenhoe vaak heeft devaak heeft de zielheeft de ziel alde ziel al afscheidziel al afscheid genomeneer nog de lippennog de lippen hetde lippen het laatstlippen het laatst vaarwelhet laatst vaarwel uitsprekenniet velen blijven waarlijkvelen blijven waarlijk bijblijven waarlijk bij onswaarlijk bij ons totbij ons tot zijons tot zij onstot zij ons verlatenhoe vaak heeft de zielvaak heeft de ziel alheeft de ziel al afscheidde ziel al afscheid genomeneer nog de lippen hetnog de lippen het laatstde lippen het laatst vaarwellippen het laatst vaarwel uitsprekenniet velen blijven waarlijk bijvelen blijven waarlijk bij onsblijven waarlijk bij ons totwaarlijk bij ons tot zijbij ons tot zij onsons tot zij ons verlaten

Vaarwel, vaarwel! 't Verdriet van 't afscheid is zo zoet, dat ik 't vaarwel herhaal tot d'ochtend ons begroet -William Shakespeare
vaarwel-vaarwel-'t-verdriet-van-'t-afscheid-is-zo-zoet-dat-ik-'t-vaarwel-herhaal-tot-d'ochtend-ons-begroet
Degenen die ons verlaten, voelen niet de pijn van het afscheid; de achterblijvers lijden -Henry Wadsworth Longfellow
degenen-die-ons-verlaten-voelen-niet-de-pijn-van-het-afscheid-de-achterblijvers-lijden
Velen onder ons zijn ongeveer zo verstandig als het boek dat ze laatst gelezen hebben -Alexis Deville
velen-onder-ons-zijn-ongeveer-zo-verstandig-als-het-boek-dat-ze-laatst-gelezen-hebben
De diepste verwijten zijn die, welke ons aanzien uit gebroken ogen, die tot ons spreken van zwijgende lippen -A. S. C. Wallis
de-diepste-verwijten-zijn-die-welke-ons-aanzien-uit-gebroken-ogen-die-tot-ons-spreken-van-zwijgende-lippen
Hoe lang een goede daad, die van ons uitgaat, ook onder weg blijft, ten slotte keert zij met zegen tot ons terug -Friedrich Rückert
hoe-lang-een-goede-daad-die-van-ons-uitgaat-ook-onder-weg-blijft-ten-slotte-keert-zij-met-zegen-tot-ons-terug