Hoe vele van onze dagdromen zouden in nachtmerries omslaan, indien er gevaar bestond dat zij werkelijkheid zouden worden


hoe-vele-van-onze-dagdromen-zouden-in-nachtmerries-omslaan-indien-er-gevaar-bestond-dat-zij-werkelijkheid-zouden-worden
logan pearsall smithhoevelevanonzedagdromenzoudeninnachtmerriesomslaanindienergevaarbestonddatzijwerkelijkheidwordenhoe velevele vanvan onzeonze dagdromendagdromen zoudenzouden inin nachtmerriesnachtmerries omslaanindien erer gevaargevaar bestondbestond datdat zijzij werkelijkheidwerkelijkheid zoudenzouden wordenhoe vele vanvele van onzevan onze dagdromenonze dagdromen zoudendagdromen zouden inzouden in nachtmerriesin nachtmerries omslaanindien er gevaarer gevaar bestondgevaar bestond datbestond dat zijdat zij werkelijkheidzij werkelijkheid zoudenwerkelijkheid zouden wordenhoe vele van onzevele van onze dagdromenvan onze dagdromen zoudenonze dagdromen zouden indagdromen zouden in nachtmerrieszouden in nachtmerries omslaanindien er gevaar bestonder gevaar bestond datgevaar bestond dat zijbestond dat zij werkelijkheiddat zij werkelijkheid zoudenzij werkelijkheid zouden wordenhoe vele van onze dagdromenvele van onze dagdromen zoudenvan onze dagdromen zouden inonze dagdromen zouden in nachtmerriesdagdromen zouden in nachtmerries omslaanindien er gevaar bestond dater gevaar bestond dat zijgevaar bestond dat zij werkelijkheidbestond dat zij werkelijkheid zoudendat zij werkelijkheid zouden worden

Indien de mensen een beetje geest hadden, zouden zij onregeerbaar zijn; indien zij veel geest hadden, zouden zij het niet nodig hebben geregeerd te wordenIndien zij die kwaad van mij spreken, precies wisten hoe ik over hen denk, zouden zij nog veel ergere dingen zeggen.De meeste schrijvers zouden meer gelezen worden, indien zij minder hadden geschrevenHoe zouden wij kennis van het goede kunnen hebben, als het kwade niet bestond?Indien de mensen plotseling deugdzaam werden, zouden vele duizenden moeten verhongerenZouden we onze zonden verbannen, dan zouden onze deugden eenzaam zijn zonder hun oude vechtpartners