Hoewel de jagers door voortdurend op jacht te gaan en wild te eten, niets anders bereiken dan dat ze verdierlijken, menen zij dat ze het leven van een prins leiden


hoewel-de-jagers-door-voortdurend-op-jacht-te-gaan-wild-te-eten-niets-anders-bereiken-dan-dat-ze-verdierlijken-menen-zij-dat-ze-het-leven-van-een
erasmushoeweldejagersdoorvoortdurendopjachttegaanwildetennietsandersbereikendandatzeverdierlijkenmenenzijhetlevenvaneenprinsleidenhoewel dede jagersjagers doorvoortdurend opop jachtjacht tete gaangaan enen wildwild tete etenanders bereikenbereiken dandan datdat zeze verdierlijkenmenen zijzij datdat zeze hethet levenleven vanvan eeneen prinsprins leidenhoewel de jagersde jagers doorjagers door voortdurenddoor voortdurend opvoortdurend op jachtop jacht tejacht te gaante gaan engaan en wilden wild tewild te etenniets anders bereikenanders bereiken danbereiken dan datdan dat zedat ze verdierlijkenmenen zij datzij dat zedat ze hetze het levenhet leven vanleven van eenvan een prinseen prins leiden

Coquette vrouwen zijn als jagers die het wild niet opeten, dat ze geschoten hebbenPassie vind je niet door het klein aan te pakken, door genoegen te nemen met een leven dat minder is dan het leven dat je zou kunnen leidenDe geschiedenis is niet iets als een individueel persoon dat mensen gebruikt om zijn doelen te bereiken. De geschiedenis is niets anders dan de daden van mensen die worden gebruikt om hun doeleinden te bereikenEen merkwaardig psychologisch verschijnsel is daarin gelegen, dat de mens, hoewel van nature hoegenaamd niet geneigd tot dankbaarheid, juist door de ondank van anderen zich dodelijker gekwetst voelt dan door iets andersVeel mensen gaan liever slapend door het leven dan dat zij er voor wakker blijvenRevoluties kunnen niet een geestelijke bouwwerk vernietigen, dat door een lang verleden is opgetrokken. Zij wijzigen niets anders dan de voorgevels