Hygiëne: steeds zorgvuldig in acht te nemen. Behoedt voor ziekten, wanneer ze niet zelf de oorzaak ervan is.


hygiëne-steeds-zorgvuldig-in-acht-te-nemen-behoedt-voor-ziekten-wanneer-ze-niet-zelf-de-oorzaak-ervan-is
gustave flauberthyginesteedszorgvuldiginachttenemenbehoedtvoorziektenwanneerzenietzelfdeoorzaakervanissteeds zorgvuldigzorgvuldig inin achtacht tete nemenbehoedt voorwanneer zeze nietniet zelfzelf dede oorzaakoorzaak ervanervan issteeds zorgvuldig inzorgvuldig in achtin acht teacht te nemenbehoedt voor ziektenwanneer ze nietze niet zelfniet zelf dezelf de oorzaakde oorzaak ervanoorzaak ervan issteeds zorgvuldig in achtzorgvuldig in acht tein acht te nemenwanneer ze niet zelfze niet zelf deniet zelf de oorzaakzelf de oorzaak ervande oorzaak ervan issteeds zorgvuldig in acht tezorgvuldig in acht te nemenwanneer ze niet zelf deze niet zelf de oorzaakniet zelf de oorzaak ervanzelf de oorzaak ervan is

Wij zijn zelf de oorzaak van onze belemmeringen; neem je dus in acht voor jezelf, dan neem je je goed in acht -Eckhart Tolle
wij-zijn-zelf-de-oorzaak-van-onze-belemmeringen-neem-dus-in-acht-voor-jezelf-dan-neem-goed-in-acht
De vriendschap acht ik zo hoog dat ik ervan overtuigd ben dat degenen die sterven voor iemand die ze beminnen, er tot het laatste ogenblik gelukkig om zijn -René Descartes
de-vriendschap-acht-ik-zo-hoog-dat-ik-ervan-overtuigd-ben-dat-degenen-die-sterven-voor-iemand-die-ze-beminnen-er-tot-het-laatste-ogenblik-gelukkig-om
Alleen de liefde behoedt ons voor vergeten -Dietrich Bonhoeffer
alleen-de-liefde-behoedt-ons-voor-vergeten
Vrijheid is een levensmiddel dat zorgvuldig moet worden toegediend wanneer men er al te erg naar snakt -Lech Walesa
vrijheid-is-een-levensmiddel-dat-zorgvuldig-moet-worden-toegediend-wanneer-men-er-al-te-erg-naar-snakt