Ieder die met veertig jaar geen mensenhater is heeft de mensen nooit van zijn leven erg gemogen


ieder-die-met-veertig-jaar-geen-mensenhater-is-heeft-de-mensen-nooit-van-zijn-leven-erg-gemogen
nicolas chamfortiederdiemetveertigjaargeenmensenhaterisheeftdemensennooitvanzijnlevenerggemogenieder diedie metmet veertigveertig jaarjaar geengeen mensenhatermensenhater isis heeftheeft dede mensenmensen nooitnooit vanvan zijnzijn levenleven ergerg gemogenieder die metdie met veertigmet veertig jaarveertig jaar geenjaar geen mensenhatergeen mensenhater ismensenhater is heeftis heeft deheeft de mensende mensen nooitmensen nooit vannooit van zijnvan zijn levenzijn leven ergleven erg gemogenieder die met veertigdie met veertig jaarmet veertig jaar geenveertig jaar geen mensenhaterjaar geen mensenhater isgeen mensenhater is heeftmensenhater is heeft deis heeft de mensenheeft de mensen nooitde mensen nooit vanmensen nooit van zijnnooit van zijn levenvan zijn leven ergzijn leven erg gemogenieder die met veertig jaardie met veertig jaar geenmet veertig jaar geen mensenhaterveertig jaar geen mensenhater isjaar geen mensenhater is heeftgeen mensenhater is heeft demensenhater is heeft de mensenis heeft de mensen nooitheeft de mensen nooit vande mensen nooit van zijnmensen nooit van zijn levennooit van zijn leven ergvan zijn leven erg gemogen

De eerste veertig jaar van je bestaan ben je aan het leven, en de tweede veertig jaar ben je aan het stervenZeventig jaar jong zijn, is heel wat aangenamer en hoopvoller dan veertig jaar oud zijnAls ik denk over een ideale inrichting van de samenleving, gaat er geen overtuiging boven het socialisme. Het christendom probeert, in het algemeen, mensen te verzoenen met het aardse door hen een beeld te geven van het leven ná het aardse. Het socialisme houdt zich vooral bezig met het leven hier en nu. Zeker als je kijkt naar de derde wereld, is er geen eerlijker manier van delen en ieder het zijne gunnen dan de socialistische manierElke mensenhater was eens een mensenvriend, die te gevoelige wonden heeft ontvangenHet leven van Ivan Iljitsj was erg eenvoudig en erg gewoon en daarom erg verschrikkelijk geweestWanneer de mensen ons niet achten, zijn we zwaar beledigd, maar diep in zijn hart heeft geen enkel mens erg veel achting voor zichzelf