Ieder, die zich een houding geeft die tegen zijn aard ingaat, verdubbelt zijn natuurlijk tekort en misbruikt zijn gaven


ieder-die-zich-een-houding-geeft-die-tegen-zijn-aard-ingaat-verdubbelt-zijn-natuurlijk-tekort-misbruikt-zijn-gaven
erasmusiederdiezicheenhoudinggeefttegenzijnaardingaatverdubbeltnatuurlijktekortmisbruiktgavendie zichzich eeneen houdinghouding geeftgeeft diedie tegentegen zijnzijn aardaard ingaatverdubbelt zijnzijn natuurlijknatuurlijk tekorttekort enen misbruiktmisbruikt zijnzijn gavendie zich eenzich een houdingeen houding geefthouding geeft diegeeft die tegendie tegen zijntegen zijn aardzijn aard ingaatverdubbelt zijn natuurlijkzijn natuurlijk tekortnatuurlijk tekort entekort en misbruikten misbruikt zijnmisbruikt zijn gavendie zich een houdingzich een houding geefteen houding geeft diehouding geeft die tegengeeft die tegen zijndie tegen zijn aardtegen zijn aard ingaatverdubbelt zijn natuurlijk tekortzijn natuurlijk tekort ennatuurlijk tekort en misbruikttekort en misbruikt zijnen misbruikt zijn gavendie zich een houding geeftzich een houding geeft dieeen houding geeft die tegenhouding geeft die tegen zijngeeft die tegen zijn aarddie tegen zijn aard ingaatverdubbelt zijn natuurlijk tekort enzijn natuurlijk tekort en misbruiktnatuurlijk tekort en misbruikt zijntekort en misbruikt zijn gaven

De natuur heeft ieder het vermogen gegeven, aangenaam te zijn, zij het ook niet om in gezelschappen te schitteren. En velen zijn er, met voldoende gaven tot beide, die, door slechts enkele gebreken, waarvan ze zich in een half uur zouden kunnen ontdoen, niet eens genietbaar zijnDe mensen die zich het meest bemoeien in de conversatie zijn zij die een tekort aan woordenschat hebbenWij zijn een volk van individualisten. Ieder voelt zich apart en ieder geneert zich voor die apartheidAlle goede dingen, die voor kwade doeleinden worden misbruikt, zijn erger dan die dingen, welke van nature slecht zijnEn dit zijn dingen die niet slechts de rede, maar ook de ervaring door dagelijkse voorbeelden leert, namelijk dat dergelijke wetten, die bevelen wat ieder moet geloven en die verbieden iets tegen deze of gene mening te zeggen of te schrijven, dikwijls zijn ingesteld om tegemoet te komen aan, of liever te zwichten voor de woede van de mensen, die vrije geesten niet kunnen verdragen en die met hun grimmig gezag licht in staat zijn de vroomheid van het oproerige grauw in razernij te doen verkeren en op te stoken tegen wie ze maar willen -Er is permanent conflict tussen 'wat is' en 'wat zou moeten zijn', zoals botsing altijd onvermijdelijk is bij verdeeldheid en af gescheidenheid - in welke vorm die zich ook voordoet - onze verhoudingen zijn conflictueus omdat een ieder zich op sluit in zijn eigen bedrijvigheid