Ieder groot man is een raadsel dat pas door het nageslacht wordt opgelost


ieder-groot-man-is-een-raadsel-dat-door-het-nageslacht-wordt-opgelost
isolde kurziedergrootmaniseenraadseldatdoorhetnageslachtwordtopgelostieder grootgroot manman isis eeneen raadselraadsel datdat paspas doorhet nageslachtnageslacht wordtwordt opgelostieder groot mangroot man isman is eenis een raadseleen raadsel datraadsel dat pasdat pas doorpas door hetdoor het nageslachthet nageslacht wordtnageslacht wordt opgelostieder groot man isgroot man is eenman is een raadselis een raadsel dateen raadsel dat pasraadsel dat pas doordat pas door hetpas door het nageslachtdoor het nageslacht wordthet nageslacht wordt opgelostieder groot man is eengroot man is een raadselman is een raadsel datis een raadsel dat paseen raadsel dat pas doorraadsel dat pas door hetdat pas door het nageslachtpas door het nageslacht wordtdoor het nageslacht wordt opgelost

Als we binnenkort alle raadsels hebben opgelost, zullen we nog altijd het raadsel van de tijd overhouden. Dat zijn we namelijk zelfHet verlies dat door het hebben van sommige principes geleden wordt, is geloof ik ontzettend groot en ik geloof dat de tijd wel komt dat iets dergelijks wordt beseft en dat de wisselvalligheid meer aanbeden zal worden dan één dingIeder beroep is groot als het op grootse wijze wordt beoefendElk probleem dat opgelost wordt, schept het probleem van een vacuümHet nageslacht geeft ieder de eer, die hem toekomtDe roem van het nageslacht werpt een licht op het nageslacht; het laat niet toe, dat zijn goede noch zijn slechte eigenschappen in het duister blijven