Ieder is zijn plicht en recht duidelijk bewust; het recht voor zichzelf en de plicht voor de anderen


ieder-is-zijn-plicht-recht-duidelijk-bewust-het-recht-voor-zichzelf-de-plicht-voor-de-anderen
g.-m. valtouriederiszijnplichtrechtduidelijkbewusthetvoorzichzelfdeanderenieder isis zijnzijn plichtplicht enen rechtrecht duidelijkduidelijk bewusthet rechtrecht voorzichzelf enen dede plichtplicht voorieder is zijnis zijn plichtzijn plicht enplicht en rechten recht duidelijkrecht duidelijk bewusthet recht voorrecht voor zichzelfvoor zichzelf enzichzelf en deen de plichtde plicht voorplicht voor devoor de anderenieder is zijn plichtis zijn plicht enzijn plicht en rechtplicht en recht duidelijken recht duidelijk bewusthet recht voor zichzelfrecht voor zichzelf envoor zichzelf en dezichzelf en de plichten de plicht voorde plicht voor deplicht voor de anderenieder is zijn plicht enis zijn plicht en rechtzijn plicht en recht duidelijkplicht en recht duidelijk bewusthet recht voor zichzelf enrecht voor zichzelf en devoor zichzelf en de plichtzichzelf en de plicht vooren de plicht voor dede plicht voor de anderen

Doe de plicht die het dichtst voor de hand licht, waarvan u weet dat het een plicht is! Uw tweede plicht zal u dan al duidelijker zijn gewordenKunstenaars hebben het recht om bescheiden en de plicht om ijdel te zijnNiemand heeft een ander recht dan dat om altijd zijn plicht te doenWie zijn recht eist, doe zijn plichtElk recht is in deze wereld verbonden aan een plichtBij het recht om te zeggen wat je denkt, hoort de plicht om te denken over wat je zegt