Ieder kind, dat ter wereld komt, predikt terstond het evangelie der liefde


ieder-kind-dat-ter-wereld-komt-predikt-terstond-het-evangelie-der-liefde
karl gutzkowiederkinddatterwereldkomtprediktterstondhetevangeliederliefdeieder kinddat terter wereldwereld komtpredikt terstondterstond hethet evangelieevangelie derder liefdedat ter wereldter wereld komtpredikt terstond hetterstond het evangeliehet evangelie derevangelie der liefdedat ter wereld komtpredikt terstond het evangelieterstond het evangelie derhet evangelie der liefdepredikt terstond het evangelie derterstond het evangelie der liefde

Jeugd komt niet ter wereld, ze is voortdurend van deze wereldAch, waar ter wereld zijn groter dwaasheden geschied dan bij de medelijdenden? En wat ter wereld stichtte meer leed dan de dwaasheden der medelijdenden?Jaloezie is de meest hopeloze gevangenis ter wereld. Dat komt doordat de gevangenen zichzelf erin opsluitenBij de volkeren en in revoluties bestaat de aristocratie altijd. Vernietigd in de adel, neemt ze terstond haar intrek in de rijke en machtige huizen der gegoede burgerij; ook dáár vernietigd, komt ze wederom boven en neemt haar toevlucht bij de leiders der werkplaatsen en van het volkErgens ter wereld moet er een hand zijn, een hand die streelt door je haar. Ergens ter wereld twee troostende ogen. Ergens ter wereld maar waar?Met de voorstanders van de vrije liefde is het meestal zo dat ze er heel wat minder enthousiast over zijn zodra er een kind in de kabel komt