Ieder mens heeft het recht om ijdel te zijn tot het ogenblik dat hij succes heeft


ieder-mens-heeft-het-recht-om-ijdel-te-zijn-tot-het-ogenblik-dat-hij-succes-heeft
benjamin disraeliiedermensheefthetrechtomijdeltezijntotogenblikdathijsuccesieder mensmens heeftheeft hethet rechtrecht omom ijdelijdel tete zijnzijn tottot hethet ogenblikogenblik datdat hijhij successucces heeftieder mens heeftmens heeft hetheeft het rechthet recht omrecht om ijdelom ijdel teijdel te zijnte zijn totzijn tot hettot het ogenblikhet ogenblik datogenblik dat hijdat hij succeshij succes heeftieder mens heeft hetmens heeft het rechtheeft het recht omhet recht om ijdelrecht om ijdel teom ijdel te zijnijdel te zijn totte zijn tot hetzijn tot het ogenbliktot het ogenblik dathet ogenblik dat hijogenblik dat hij succesdat hij succes heeftieder mens heeft het rechtmens heeft het recht omheeft het recht om ijdelhet recht om ijdel terecht om ijdel te zijnom ijdel te zijn totijdel te zijn tot hette zijn tot het ogenblikzijn tot het ogenblik dattot het ogenblik dat hijhet ogenblik dat hij succesogenblik dat hij succes heeft

Ieder heeft het recht om verwaand te zijn totdat hij succes heeftIeder mens heeft het bezit over zijn eigen persoon. Niemand anders heeft hier recht op, alleen hijzelfIeder heeft zoveel recht als hij macht heeftIeder mens heeft zijn dwaasheden - en vaak zijn het de interessantste dingen die hij heeftIeder mens heeft drie karakters: dat wat hij laat zien, dat wat hij heeft, en dat wat hij denkt dat hij heeftGeef ieder ogenblik zijn recht, dat is het eerste vereiste om gelukkig te worden