Ieder mens is een Antaeus: de moederlijke aarde sterkt en bezielt ieder tot de onoverwinnelijkheid, als hij haar met liefde vasthoudt


ieder-mens-is-een-antaeus-de-moederlijke-aarde-sterkt-bezielt-ieder-tot-de-onoverwinnelijkheid-als-hij-haar-met-liefde-vasthoudt
e. von feuchterslebeniedermensiseenantaeusdemoederlijkeaardesterktbezieltiedertotonoverwinnelijkheidalshijhaarmetliefdevasthoudtieder mensmens isis eeneen antaeusde moederlijkemoederlijke aardeaarde sterktsterkt enen bezieltbezielt iederieder tottot dede onoverwinnelijkheidals hijhij haarhaar metmet liefdeliefde vasthoudtieder mens ismens is eenis een antaeusde moederlijke aardemoederlijke aarde sterktaarde sterkt ensterkt en bezielten bezielt iederbezielt ieder totieder tot detot de onoverwinnelijkheidals hij haarhij haar methaar met liefdemet liefde vasthoudtieder mens is eenmens is een antaeusde moederlijke aarde sterktmoederlijke aarde sterkt enaarde sterkt en bezieltsterkt en bezielt iederen bezielt ieder totbezielt ieder tot deieder tot de onoverwinnelijkheidals hij haar methij haar met liefdehaar met liefde vasthoudtieder mens is een antaeusde moederlijke aarde sterkt enmoederlijke aarde sterkt en bezieltaarde sterkt en bezielt iedersterkt en bezielt ieder toten bezielt ieder tot debezielt ieder tot de onoverwinnelijkheidals hij haar met liefdehij haar met liefde vasthoudt

Ieder mens is een onmogelijkheid tot hij geboren wordt -Ralph Waldo Emerson
ieder-mens-is-een-onmogelijkheid-tot-hij-geboren-wordt
De wereld zou doodvervelend zijn als niet ieder zich stiekem superieur achtte aan bijna ieder ander mens -Don Marquis
de-wereld-zou-doodvervelend-zijn-als-niet-ieder-zich-stiekem-superieur-achtte-aan-bijna-ieder-ander-mens
Nooit over zichzelf tot anderen praten, en met hen alleen over henzelf spreken, ziedaar de hele kunst van te behagen. Ieder weet het, en ieder vergeet het -Edmond de Goncourt
nooit-over-zichzelf-tot-anderen-praten-met-hen-alleen-over-henzelf-spreken-ziedaar-de-hele-kunst-van-te-behagen-ieder-weet-het-ieder-vergeet-het
De afwezigheid is als arsenicum: een beetje sterkt de liefde, veel doodt haar -Maurice Chapelan
de-afwezigheid-is-als-arsenicum-een-beetje-sterkt-de-liefde-veel-doodt-haar
Ieder mens laat zijn gevoel spreken als hij toeschouwer is, maar is gevoelloos als hij handelt -Alain
ieder-mens-laat-zijn-gevoel-spreken-als-hij-toeschouwer-is-maar-is-gevoelloos-als-hij-handelt
De aarde doet ons haar gaven elk seizoen verwachten, maar de vruchten van de vriendschap ontvangen we ieder ogenblik -Demophilus
de-aarde-doet-ons-haar-gaven-elk-seizoen-verwachten-maar-de-vruchten-van-de-vriendschap-ontvangen-we-ieder-ogenblik