Ieder mens is een onmogelijkheid tot hij geboren wordt


ieder-mens-is-een-onmogelijkheid-tot-hij-geboren-wordt
ralph waldo emersoniedermensiseenonmogelijkheidtothijgeborenwordtieder mensmens isis eeneen onmogelijkheidonmogelijkheid tottot hijhij geborengeboren wordtieder mens ismens is eenis een onmogelijkheideen onmogelijkheid totonmogelijkheid tot hijtot hij geborenhij geboren wordtieder mens is eenmens is een onmogelijkheidis een onmogelijkheid toteen onmogelijkheid tot hijonmogelijkheid tot hij geborentot hij geboren wordtieder mens is een onmogelijkheidmens is een onmogelijkheid totis een onmogelijkheid tot hijeen onmogelijkheid tot hij geborenonmogelijkheid tot hij geboren wordt

Er zijn voor de mens slechts drie grote gebeurtenissen: geboren worden, leven en sterven; hij merkt niet dat hij geboren wordt, hij lijdt doordat hij moet sterven en hij vergeet te levenIeder mens is een Antaeus: de moederlijke aarde sterkt en bezielt ieder tot de onoverwinnelijkheid, als hij haar met liefde vasthoudtleder moment sterft een mens, ieder moment wordt er een geboren.De gewone mens is tot dienen geboren, en hij verzet er zich niet tegen, werktuig te zijn, als hij voelt dat een meester hem bestuurtDe mens wordt geboren om zich tot humaniteit te ontwikkelen; wijn nog geen mensen, we moeten het dagelijks worden.De mens wordt geboren om zich tot humaniteit te ontwikkelen; wij zijn nog geen mensen, we moeten het dagelijks worden.