Ieder mens zoekt naar een mens die hem het 'ja' van het bestaansrecht toekent


ieder-mens-zoekt-naar-een-mens-die-hem-het-'ja'-van-het-bestaansrecht-toekent
martin buberiedermenszoektnaareendiehemhet'ja'vanbestaansrechttoekentieder mensmens zoektzoekt naarnaar eeneen mensmens diedie hemhem hethet 'jaja' vanvan hethet bestaansrechtbestaansrecht toekentieder mens zoektmens zoekt naarzoekt naar eennaar een menseen mens diemens die hemdie hem hethem het 'jahet 'ja' vanja' van hetvan het bestaansrechthet bestaansrecht toekentieder mens zoekt naarmens zoekt naar eenzoekt naar een mensnaar een mens dieeen mens die hemmens die hem hetdie hem het 'jahem het 'ja' vanhet 'ja' van hetja' van het bestaansrechtvan het bestaansrecht toekentieder mens zoekt naar eenmens zoekt naar een menszoekt naar een mens dienaar een mens die hemeen mens die hem hetmens die hem het 'jadie hem het 'ja' vanhem het 'ja' van hethet 'ja' van het bestaansrechtja' van het bestaansrecht toekent

Bij een lichtzinnig mens groeit de lust als een slingerplant; hij holt van het ene bestaan naar het andere, als een aap die in het woud vruchten zoektDe mens zoekt liever naar de schuldige dan naar de oplossingDe foltering voor de liefdeloze mens is alle liefde die hem wordt gegeven; de beproeving van de liefdevolle mens is alle liefde die hem wordt onthoudenDe trots van een edel mens verheft hem boven anderen, die van een onedel mens vernedert anderenHet is moeilijk voor een hooghartig mens degene te vergeven, die hem op een fout betrapt en die zich met recht over hem beklaagtIeder boek zoekt in de wereld naar slechts enkele zielsverwanten