Iedere keer dat iemand de zaak werkelijk één duim vooruitbrengt, komt er onmiddellijk een stoet van docenten en sprekers die deze vooruitgang omzetten in een leer - dat wil zeggen: de zaak gaat weer achteruit


iedere-keer-dat-iemand-de-zaak-werkelijk-één-duim-vooruitbrengt-komt-er-onmiddellijk-een-stoet-van-docenten-sprekers-die-deze-vooruitgang-omzetten
sören kierkegaardiederekeerdatiemanddezaakwerkelijkéénduimvooruitbrengtkomteronmiddellijkeenstoetvandocentensprekersdiedezevooruitgangomzetteninleerwilzeggengaatweerachteruitiedere keerkeer datdat iemandde zaakzaak werkelijkwerkelijk éénéén duimduim vooruitbrengtkomt erer onmiddellijkonmiddellijk eeneen stoetstoet vanvan docentendocenten enen sprekerssprekers diedie dezedeze vooruitgangvooruitgang omzettenomzetten inin eeneen leerleerdatdat wilwil zeggende zaakzaak gaatgaat weerweer achteruitiedere keer datkeer dat iemanddat iemand deiemand de zaakde zaak werkelijkzaak werkelijk éénwerkelijk één duiméén duim vooruitbrengtkomt er onmiddellijker onmiddellijk eenonmiddellijk een stoeteen stoet vanstoet van docentenvan docenten endocenten en sprekersen sprekers diesprekers die dezedie deze vooruitgangdeze vooruitgang omzettenvooruitgang omzetten inomzetten in eenin een leereen leerdat wildat wil zeggende zaak gaatzaak gaat weergaat weer achteruit

Dus de volgende keer dat iemand klaagt dat u een fout gemaakt heeft, vertel hem dan dat dit een goede zaak kan zijn. Want zonder onvolmaaktheid zouden u noch ik bestaanGij zegt dat de goede zaak de oorlog heiligt? Ik zeg u; de goede oorlog is het, die iedere zaak heiligtAls ik een zaak niet begrijp, is dat geen reden om te zeggen dat zij verkeerd is, het is veeleer een bewijs van mijn onwetendheidSteeds meer wreekt zich dat aan het christendom iemand ontbroken heeft, die even scherp een diagnose over de ziekte kon vaststellen als dat hij een dialecticus was om vlijmscherp de twee kanten van één zaak bijeen te kunnen houdenVoor een zaak sterven maakt die zaak niet rechtvaardigPolitiek bestaat er meestal uit, een simpele zaak zo ingewikkeld te maken dat iedereen om een nieuwe simplificator gaat roepen