Iedere stap van de reis wordt gemaakt door het hart te volgen in plaats van de massa en door voor kennis te kiezen in plaats van sluiers van onwetendheid


iedere-stap-van-de-reis-wordt-gemaakt-door-het-hart-te-volgen-in-plaats-van-de-massa-door-voor-kennis-te-kiezen-in-plaats-van-sluiers-van
henri-louis bergsoniederestapvandereiswordtgemaaktdoorhetharttevolgeninplaatsmassavoorkenniskiezensluiersonwetendheidiedere stapstap vanvan dede reisreis wordtwordt gemaaktgemaakt doorhet harthart tete volgenvolgen inin plaatsplaats vanvan dede massamassa enen doorkennis tete kiezenkiezen inin plaatsplaats vanvan sluierssluiers vanvan onwetendheidiedere stap vanstap van devan de reisde reis wordtreis wordt gemaaktwordt gemaakt doorgemaakt door hetdoor het harthet hart tehart te volgente volgen involgen in plaatsin plaats vanplaats van devan de massade massa enmassa en dooren door voordoor voor kennisvoor kennis tekennis te kiezente kiezen inkiezen in plaatsin plaats vanplaats van sluiersvan sluiers vansluiers van onwetendheid

In een hiërarchie stijgt elke werknemer tot zijn niveau van incompetentie. In de loop van de tijd wordt iedere plaats gewoonlijk ingenomen door een werknemer die niet voor zijn taak berekend is. Het werk wordt gedaan door die werknemers, die hun niveau van incompetentie nog niet bereikt hebbenHet individu laat zich leiden door egoïstische belangen in plaats van door solidariteit met en liefde voor zijn medemensHet streven naar meer ervaring door verruiming van het bewustzijn, zoals dat gedaan wordt door middel van psychedelische stimulerende middelen, vindt nog plaats binnen het gebied van het bewustzijn, en is daardoor nog zeer begrensdVrede is een reis van duizend mijlen en moet stap voor stap worden gegaanGas is een brandstof die door ondergrondse leidingen naar de plaats van ontploffing wordt gebrachtHet bewustzijn van onwetendheid is een grote stap tot kennis