Iemand die macht uitoefent moet voor twee dingen bang zijn: voor binnenlands gevaar van de kant van zijn onderdanen, en voor buitenlands gevaar van de kant van vreemde mogendheden


iemand-die-macht-uitoefent-moet-voor-twee-dingen-bang-zijn-voor-binnenlands-gevaar-van-de-kant-van-zijn-onderdanen-voor-buitenlands-gevaar-van-de
machiavelliiemanddiemachtuitoefentmoetvoortweedingenbangzijnbinnenlandsgevaarvandekantzijnonderdanenbuitenlandsvreemdemogendhedendie machtmacht uitoefentuitoefent moetmoet voortwee dingendingen bangbang zijnbinnenlands gevaargevaar vanvan dede kantkant vanvan zijnzijn onderdanenen voorbuitenlands gevaargevaar vanvan dede kantkant vanvan vreemdevreemde mogendhedeniemand die machtdie macht uitoefentmacht uitoefent moetuitoefent moet voormoet voor tweevoor twee dingentwee dingen bangdingen bang zijnvoor binnenlands gevaarbinnenlands gevaar vangevaar van devan de kantde kant vankant van zijnvan zijn onderdanenen voor buitenlandsvoor buitenlands gevaarbuitenlands gevaar vangevaar van devan de kantde kant vankant van vreemdevan vreemde mogendheden

Iemand, die zich van kant maakt om niet meer bang voor de dood te moeten zijn - Welk een onderwerp voor een verhaal of roman -Jacques C. Bloem
iemand-die-zich-van-kant-maakt-om-niet-meer-bang-voor-de-dood-te-moeten-zijn-welk-een-onderwerp-voor-een-verhaal-of-roman
Ik stel vast dat iedereen die macht uitoefent, ernaar moet streven dat hij voor barmhartig en niet voor wreed gehouden wordt -Machiavelli
ik-stel-vast-dat-iedereen-die-macht-uitoefent-ernaar-moet-streven-dat-hij-voor-barmhartig-niet-voor-wreed-gehouden-wordt
Wie voor niets bang is, wordt door het gevaar verrast -Confucius
wie-voor-niets-bang-is-wordt-door-het-gevaar-verrast