Ierland is het land dat nooit heeft meegewerkt aan de jodenvervolging. Ze hebben ze nooit in hun land binnengelaten


ierland-is-het-land-dat-nooit-heeft-meegewerkt-aan-de-jodenvervolging-ze-hebben-ze-nooit-in-hun-land-binnengelaten
wiet van broeckhovenierlandishetlanddatnooitheeftmeegewerktaandejodenvervolgingzehebbenzeinhunbinnengelatenis hethet landdat nooitnooit heeftheeft meegewerktmeegewerkt aanaan dede jodenvervolgingze hebbenhebben zeze nooitnooit inin hunhun landierland is hetis het landhet land datland dat nooitdat nooit heeftnooit heeft meegewerktheeft meegewerkt aanmeegewerkt aan deaan de jodenvervolgingze hebben zehebben ze nooitze nooit innooit in hunin hun landhun land binnengelatenierland is het landis het land dathet land dat nooitland dat nooit heeftdat nooit heeft meegewerktnooit heeft meegewerkt aanheeft meegewerkt aan demeegewerkt aan de jodenvervolgingze hebben ze nooithebben ze nooit inze nooit in hunnooit in hun landin hun land binnengelatenierland is het land datis het land dat nooithet land dat nooit heeftland dat nooit heeft meegewerktdat nooit heeft meegewerkt aannooit heeft meegewerkt aan deheeft meegewerkt aan de jodenvervolgingze hebben ze nooit inhebben ze nooit in hunze nooit in hun landnooit in hun land binnengelaten

Als een land een genie voortbrengt is hij nooit de figuur waar het behoefte aan heeft of denkt te hebben; hij is altijd volstrekt het tegengesteldeHet communisme was nooit aan de macht gekomen in een land dat niet werd verstoord door oorlog of corruptie, of beide.Nooit, maar dan ook nooit meer zal dit mooie land de onderdrukking van de ene door de andere ervarenIk heb nooit gezien, gehoord of gelezen dat het priesterdom geliefd was in enig land, waar het christendom de staatsgodsdienst wasNederland is een vreugdeloos, somber land. Ik haat het om op je eigen land af te geven, maar ik kan niet ontkennen dat het hier nog altijd heel benauwend isWee het land dat helden nodig heeft