Ik begrijp niet hoe het komt dat godsdienstige mensen aan God nooit gezond verstand toeschrijven


ik-begrijp-niet-hoe-het-komt-dat-godsdienstige-mensen-aan-god-nooit-gezond-verstand-toeschrijven
william somerset maughamikbegrijpniethoehetkomtdatgodsdienstigemensenaangodnooitgezondverstandtoeschrijvenik begrijpbegrijp nietniet hoehoe hethet komtkomt datdat godsdienstigegodsdienstige mensenmensen aanaan godgod nooitnooit gezondgezond verstandik begrijp nietbegrijp niet hoeniet hoe hethoe het komthet komt datkomt dat godsdienstigedat godsdienstige mensengodsdienstige mensen aanmensen aan godaan god nooitgod nooit gezondnooit gezond verstandgezond verstand toeschrijvenik begrijp niet hoebegrijp niet hoe hetniet hoe het komthoe het komt dathet komt dat godsdienstigekomt dat godsdienstige mensendat godsdienstige mensen aangodsdienstige mensen aan godmensen aan god nooitaan god nooit gezondgod nooit gezond verstandnooit gezond verstand toeschrijvenik begrijp niet hoe hetbegrijp niet hoe het komtniet hoe het komt dathoe het komt dat godsdienstigehet komt dat godsdienstige mensenkomt dat godsdienstige mensen aandat godsdienstige mensen aan godgodsdienstige mensen aan god nooitmensen aan god nooit gezondaan god nooit gezond verstandgod nooit gezond verstand toeschrijven

Hoe meer dingen een mens nooit zal begrijpen, hoe onmogelijker het wordt hem dat aan zijn verstand te brengenVraag niet of de mensen u begrijpen, daarop komt het niet aan; maar het komt er op aan, dat gij hen begrijptDe metafysica bestaat uit twee delen; het eerste, al wat mensen met gezond verstand weten, het tweede, wat zij nooit kunnen wetenHet komt erop aan hoe goed je leeft, niet hoe langNiets is onnut voor mensen met gezond verstandHet komt er niet op aan hoe een mens sterft, maar hoe hij leeft