Ik ben bang dat als je lang genoeg naar een ding kijkt, het al zijn betekenis verliest


ik-ben-bang-dat-als-lang-genoeg-naar-een-ding-kijkt-het-al-zijn-betekenis-verliest
andy warholikbenbangdatalslanggenoegnaareendingkijkthetalzijnbetekenisverliestik benben bangbang datdat alsals jeje langlang genoeggenoeg naarnaar eeneen dingding kijkthet alal zijnzijn betekenisbetekenis verliestik ben bangben bang datbang dat alsdat als jeals je langje lang genoeglang genoeg naargenoeg naar eennaar een dingeen ding kijkthet al zijnal zijn betekeniszijn betekenis verliestik ben bang datben bang dat alsbang dat als jedat als je langals je lang genoegje lang genoeg naarlang genoeg naar eengenoeg naar een dingnaar een ding kijkthet al zijn betekenisal zijn betekenis verliestik ben bang dat alsben bang dat als jebang dat als je langdat als je lang genoegals je lang genoeg naarje lang genoeg naar eenlang genoeg naar een dinggenoeg naar een ding kijkthet al zijn betekenis verliest

Als je maar lang genoeg naar iets kijkt, wordt het vanzelf interessantWanneer een vrouw lang genoeg naakt is, kijkt men terug naar haar gezichtAls ik dronken ben, dan kijkt één oog naar God, het andere naar de DuivelWanneer je naar een bloem kijkt, naar de kleur, zonder er een naam aan te geven, zonder voorkeur of afkeur, zonder op wat voor manier ook een scherm tussen jezelf en dat ding dat je als bloem ziet, te schuiven, zonder het woord, zonder gedachte, dan heeft de bloem een uitzonderlijke kleur en schoonheidDe doelen die we nastreven zijn altijd gesluierd. Een meisje die verlangt naar het huwelijk verlangt naar iets waar ze niets van weet. De jongen die hunkert naar roem heeft geen idee wat roem is. Het ding dat ons elke beweging zijn betekenis geeft is altijd totaal onbekend voor onsAls je naar de wereld kijkt, word je bedroefd. Als je naar binnen kijkt, word je depressief. Als je kijkt naar God, word je rustig