ik ben een schenkende; gaarne schenk ik als vriend aan vrienden. Laten vreemden en armen zelf de vrucht van mijn boom plukken, dan is het minder beschamend


ik-ben-een-schenkende-gaarne-schenk-ik-als-vriend-aan-vrienden-laten-vreemden-armen-zelf-de-vrucht-van-mijn-boom-plukken-dan-is-het-minder
friedrich nietzscheikbeneenschenkendegaarneschenkalsvriendaanvriendenlatenvreemdenarmenzelfdevruchtvanmijnboomplukkendanishetminderbeschamendik benben eeneen schenkendegaarne schenkschenk ikik alsals vriendvriend aanaan vriendenlaten vreemdenvreemden enen armenarmen zelfzelf dede vruchtvrucht vanvan mijnmijn boomboom plukkendan isis hethet minderminder beschamendik ben eenben een schenkendegaarne schenk ikschenk ik alsik als vriendals vriend aanvriend aan vriendenlaten vreemden envreemden en armenen armen zelfarmen zelf dezelf de vruchtde vrucht vanvrucht van mijnvan mijn boommijn boom plukkendan is hetis het minderhet minder beschamend

De armen worden soms geloofd om hun zuinigheid. Maar zuinigheid aanbevelen aan de armen is zowel grotesk als beledigend. Het is hetzelfde als een man die sterft van de honger te adviseren wat minder te gaan etenWilt gij behagen, tracht dan minder zelf te schitteren, dan aan anderen de gelegenheid te geven, zich van hun beste kant te laten zienIk kwam tot de conclusie dat overspel er is om gepleegd te worden. Ik vermoed dat ik nooit een sul heb gehad die zich uitsluitend aan mijn verering wijdde, en zelf ben ik ook vaak verleid door het fruit van een ander, hoewel ik er wel eerlijk bij moet zeggen dat ik van mijn eigen (theoretisch uitstekend onderbouwde) buitenechtelijk biologieles nooit een blijvende natte plek in mijn pyjamabroek overhield, maar dat ik van het overspel van mijn vriendjes doodverlangend bedroefd kon zijn, zelfs bijna - of beter juíst - als ze me bezwoeren dat het neuken van een vreemde vrouw 'niets voorstelde'. Als het niets voorstelde, vroeg ik me dan altijd hysterisch schreeuwend af, waarom deed je het dan, onmens?!Vaak was ik alleen met mijn ziel. Ik trad als zuivere substantie mijn ware zelf binnen, en wendde mij af van al het uiterlijke naar wat innerlijk is. Ik werd zuiver weten, zowel de wetende als de gewetene. Hoe verwonderd was ik schoonheid en pracht in mijn eigen zelf te aanschouwen en te herkennen dat ik een deel van de verheven Goddelijke Wereld ben, begiftigd zelfs met scheppend leven! In deze ontdekking van het zelf, werd ik boven de wereld van de zintuigen uitgetild, zelfs boven de geestenwereld, tot aan het Goddelijke, waar ik een zo prachtig Licht gewaar werd dat geen mond dit zou kunnen uitdrukken of geen oor verstaanSchilderen en schrijven, takken van één boom en die boom ben ikIk ben van plan om na mijn dood een groot fonds na te laten voor de bevordering van het idee van vrede, maar ik ben sceptisch over de resultaten