Ik ben er nog gemakkelijk vanaf gekomen. Bedenk je wat ik had moeten betalen als Alyce iets aan de relatie had bijgedragen, zoals kinderen, of een conversatie


ik-ben-er-nog-gemakkelijk-vanaf-gekomen-bedenk-wat-ik-had-moeten-betalen-als-alyce-iets-aan-de-relatie-had-bijgedragen-zoals-kinderen-of-een
john cleeseikbenernoggemakkelijkvanafgekomenbedenkwatikhadmoetenbetalenalsalyceietsaanderelatiebijgedragenzoalskinderenofeenconversatieik benben erer nognog gemakkelijkgemakkelijk vanafvanaf gekomenbedenk jeje watwat ikik hadhad moetenmoeten betalenbetalen alsals alycealyce ietsiets aanaan dede relatierelatie hadhad bijgedragenzoals kindereneen conversatieik ben erben er noger nog gemakkelijknog gemakkelijk vanafgemakkelijk vanaf gekomenbedenk je watje wat ikwat ik hadik had moetenhad moeten betalenmoeten betalen alsbetalen als alyceals alyce ietsalyce iets aaniets aan deaan de relatiede relatie hadrelatie had bijgedragen

Er is maar één ding erger dan vermogensbelasting te moeten betalen, dat is geen vermogensbelasting te moeten betalenIk ben niet gekomen om  te leren wat gij niet weet. Ik ben gekomen om u in die wijsheid te verdiepen die gij reeds bezitKinderen moeten altijd iets aan het doen zijn, anders worden volwassenen ongerustBedenk dat het even gemakkelijk is om een rijke vrouw te trouwen als een armeIk ben zo nerveus. Ik ben altijd al nerveus geweest, vanaf kinds af aanKwaliteit in een product of dienst is niet wat de leverancier erin stopt. Het is wat de klant eruit haalt en bereid is ervoor te betalen. Een product bezit geen kwaliteit omdat het moeilijk te maken is en veel geld kost, zoals veel producenten typisch geloven. Dit is incompetentie. Klanten betalen alleen voor wat nuttig is voor hen en hen waarde biedt. Niets anders behelst kwaliteit