Ik ben er vast van overtuigd dat veel toneelstukken - en niet de slechtste - geschreven zijn om het publiek te ergeren


ik-ben-er-vast-van-overtuigd-dat-veel-toneelstukken-niet-de-slechtste-geschreven-zijn-om-het-publiek-te-ergeren
friedrich dürrenmattikbenervastvanovertuigddatveeltoneelstukkennietdeslechtstegeschrevenzijnomhetpubliekteergerenik benben erer vastvast vanvan overtuigdovertuigd datdat veelveel toneelstukkentoneelstukkenen nietniet dede slechtsteslechtstegeschrevengeschreven zijnzijn omom hethet publiekpubliek tete ergerenik ben erben er vaster vast vanvast van overtuigdvan overtuigd datovertuigd dat veeldat veel toneelstukkenveel toneelstukkenen nieten niet deniet de slechtstede slechtstegeschreven zijngeschreven zijn omzijn om hetom het publiekhet publiek tepubliek te ergerenik ben er vastben er vast vaner vast van overtuigdvast van overtuigd datvan overtuigd dat veelovertuigd dat veel toneelstukkendat veel toneelstukkenen niet deen niet de slechtsteniet de slechtstegeschreven zijn omgeschreven zijn om hetzijn om het publiekom het publiek tehet publiek te ergerenik ben er vast vanben er vast van overtuigder vast van overtuigd datvast van overtuigd dat veelvan overtuigd dat veel toneelstukkenovertuigd dat veel toneelstukkenen niet de slechtsteen niet de slechtstegeschreven zijn om hetgeschreven zijn om het publiekzijn om het publiek teom het publiek te ergeren

De beste toneelstukken worden niet geschrevenIk ben er van overtuigd dat de oorlog in Vietnam voor veel Amerikanen amoreel werd toen we hem verlorenIk ben schrijver, en dat heeft mijn leven tot hier behoorlijk verpest. Alles wat ik geschreven heb, ben ik bereid niet geschreven te hebben, als ik in ruil daarvoor een gangbaar, harmonisch, sociabel maatschappelijk leven zou blijken te hebben geleidVroeger werden boeken geschreven door geletterde mensen en gelezen door het publiek. Tegenwoordig worden boeken geschreven door het publiek en gelezen door niemandIk heb in veel opzichten eerbied voor Jezus, maar volstrekt niet voor 't zogenaamde christendom. Er zijn door Jezus dingen gezegd, die ik geloof  -- schoon ik ze niet geloof omdat hij 't zeide, maar in 't christendom zelf geloof ik niet. Ik ontken 't bestaan van dat christendom. Ik heb 't nooit ontmoet, nooit waargenomen, en ben overtuigd dat Jezus, op aarde terugkomende, heel verwonderd wezen zou te horen dat men zich naar hem noemdeHet is zo gemakkelijk mij vast te zetten, dat geen enkel betoog mij meer overtuigd