Ik ben geen sadist. Ik vind dat iedereen warme kleren moet hebben en genoeg te eten en een behoorlijk onderdak. Maar ik vind wel dat, als ze niet van plan zijn zich plezierig te gedragen, ze maar in moeten pakken, door moeten eten en thuis moeten blijven


ik-ben-geen-sadist-ik-vind-dat-iedereen-warme-kleren-moet-hebben-genoeg-te-eten-een-behoorlijk-onderdak-maar-ik-vind-wel-dat-als-ze-niet-van-plan
fran lebowitzikbengeensadistvinddatiedereenwarmeklerenmoethebbengenoegteeteneenbehoorlijkonderdakmaarikweldatalszenietvanplanzijnzichplezieriggedragenmaarinmoetenpakkendoorthuisblijvenik benben geengeen sadistik vindvind datdat iedereeniedereen warmewarme klerenkleren moetmoet hebbenhebben enen genoeggenoeg tete eteneten enen eeneen behoorlijkbehoorlijk onderdakmaar ikik vindvind welwel datals zeze nietniet vanvan planplan zijnzijn zichzich plezierigplezierig tete gedragenze maarmaar inin moetenmoeten pakkenmoeten eteneten enen thuisthuis moetenmoeten blijvenik ben geenben geen sadistik vind datvind dat iedereendat iedereen warmeiedereen warme klerenwarme kleren moetkleren moet hebbenmoet hebben enhebben en genoegen genoeg tegenoeg te etente eten eneten en eenen een behoorlijkeen behoorlijk onderdakmaar ik vindik vind welvind wel datals ze nietze niet vanniet van planvan plan zijnplan zijn zichzijn zich plezierigzich plezierig teplezierig te gedragenze maar inmaar in moetenin moeten pakkendoor moeten etenmoeten eten eneten en thuisen thuis moetenthuis moeten blijven

Als hij moeilijk in slaap kan raken, hoef je enkel maar te zeggen: 'Ik vind dat we eens over onze relatie moeten praten' -Jasmine Birtles
als-hij-moeilijk-in-slaap-kan-raken-hoef-enkel-maar-te-zeggen-'ik-vind-dat-we-eens-over-onze-relatie-moeten-praten'
Als hij moeilijk in slaap kan geraken,hoef je gewoon maar te zeggen : 'Ik vind dat we eens moeten praten over onze relatie.' -Jasmine Birtles
als-hij-moeilijk-in-slaap-kan-gerakenhoef-gewoon-maar-te-zeggen-'ik-vind-dat-we-eens-moeten-praten-over-onze-relatie'
Ik vind dat koppels van hetzelfde geslacht in staat moeten zijn om te trouwen -Barack Obama
ik-vind-dat-koppels-van-hetzelfde-geslacht-in-staat-moeten-zijn-om-te-trouwen
Monogamie, dat is zoiets als iedere dag patates moeten eten -Henry Miller
monogamie-dat-is-zoiets-als-iedere-dag-patates-moeten-eten