Ik ben op een leeftijd gekomen dat ik eerst mijn gebit en gehoorapparaat nodig heb om te vragen waar mijn bril ligt


ik-ben-op-een-leeftijd-gekomen-dat-ik-eerst-mijn-gebit-gehoorapparaat-nodig-heb-om-te-vragen-waar-mijn-bril-ligt
tina turnerikbenopeenleeftijdgekomendatikeerstmijngebitgehoorapparaatnodighebomtevragenwaarbrilligtik benben opop eeneen leeftijdleeftijd gekomengekomen datdat ikik eersteerst mijnmijn gebitgebit enen gehoorapparaatgehoorapparaat nodignodig hebheb omom tete vragenvragen waarwaar mijnmijn brilbril ligtik ben opben op eenop een leeftijdeen leeftijd gekomenleeftijd gekomen datgekomen dat ikdat ik eerstik eerst mijneerst mijn gebitmijn gebit engebit en gehoorapparaaten gehoorapparaat nodiggehoorapparaat nodig hebnodig heb omheb om teom te vragente vragen waarvragen waar mijnwaar mijn brilmijn bril ligtik ben op eenben op een leeftijdop een leeftijd gekomeneen leeftijd gekomen datleeftijd gekomen dat ikgekomen dat ik eerstdat ik eerst mijnik eerst mijn gebiteerst mijn gebit enmijn gebit en gehoorapparaatgebit en gehoorapparaat nodigen gehoorapparaat nodig hebgehoorapparaat nodig heb omnodig heb om teheb om te vragenom te vragen waarte vragen waar mijnvragen waar mijn brilwaar mijn bril ligtik ben op een leeftijdben op een leeftijd gekomenop een leeftijd gekomen dateen leeftijd gekomen dat ikleeftijd gekomen dat ik eerstgekomen dat ik eerst mijndat ik eerst mijn gebitik eerst mijn gebit eneerst mijn gebit en gehoorapparaatmijn gebit en gehoorapparaat nodiggebit en gehoorapparaat nodig heben gehoorapparaat nodig heb omgehoorapparaat nodig heb om tenodig heb om te vragenheb om te vragen waarom te vragen waar mijnte vragen waar mijn brilvragen waar mijn bril ligt

'Rare wezens', zucht de hond. Ze hebben een gehoorapparaat, een vals gebit en een bril en niks om beter te ruiken. En dat is nou juist essentieelIk ben christen geworden. Mijn overtuiging is uit het hart gekomen: ik heb gehuild en heb geloofdIk heb de leeftijd bereikt waarop men mijn inspanningen begint te verwarren met mijn mogelijkhedenIk heb mijn eigen persoon nooit zo belangrijk gevonden dat ik in de verleiding ben geweest, anderen de verhalen van mijn leven te vertellenMenige rimpel is op mijn gezicht gekomen, en met moede hand geef ik thans de strijd op. En nu ik opgehouden heb jong te zijn, zeggen de mensen; ik ben de oude niet meerEen echt goeie wedstrijd heb ik volgens mij nooit gespeeld. Mijn beste wedstrijd had mijn afscheidswedstrijd moeten worden, maar toen is het er ook niet echt van gekomen