Ik ben reeds maanden werkloos. Is het niet mogelijk een jobke te krijgen voor mijn vrouw ?


ik-ben-reeds-maanden-werkloos-is-het-niet-mogelijk-een-jobke-te-krijgen-voor-mijn-vrouw
j. van remoortereikbenreedsmaandenwerkloosishetnietmogelijkeenjobketekrijgenvoormijnvrouwik benben reedsreeds maandenmaanden werkloosis hethet nietniet mogelijkmogelijk eeneen jobkejobke tete krijgenkrijgen voormijn vrouwvrouwik ben reedsben reeds maandenreeds maanden werkloosis het niethet niet mogelijkniet mogelijk eenmogelijk een jobkeeen jobke tejobke te krijgente krijgen voorkrijgen voor mijnvoor mijn vrouwmijn vrouwik ben reeds maandenben reeds maanden werkloosis het niet mogelijkhet niet mogelijk eenniet mogelijk een jobkemogelijk een jobke teeen jobke te krijgenjobke te krijgen voorte krijgen voor mijnkrijgen voor mijn vrouwvoor mijn vrouwik ben reeds maanden werkloosis het niet mogelijk eenhet niet mogelijk een jobkeniet mogelijk een jobke temogelijk een jobke te krijgeneen jobke te krijgen voorjobke te krijgen voor mijnte krijgen voor mijn vrouwkrijgen voor mijn vrouw

Mijn oom stierf aan asbestvergiftiging. Het heeft twee maanden geduurd voor ze hem gecremeerd konden krijgenHet is zaak voor een vrouw zo vroeg mogelijk te trouwen en voor een man om zo lang mogelijk ongetrouwd te blijven.Reeds twee maanden na de amputatie van zijn been steekt deze man reeds op eigen houtje de straat overIk ben niet getrouwd, mijn schoonouders konden geen kinderen krijgenIk word elke dag van mijn leven eraan herinnerd, als niet door gebeurtenissen dan wel door mijn vrouw, dat ik niet een perfecte man benHet grootste deel van mijn leven vertrouwde ik mensen niet die niet bang voor de dood waren, want zeker als je ouder wordt ben je er meer en meer mee bezig. Ik denk dat als we zouden kunnen kiezen, niemand dood wil gaan. Daarom zou je aan kunnen nemen dat iedereen het eeuwige leven wil hebben, wat gezien de huidige ontwikkelingen in de medische wetenschap haast mogelijk begint te lijken. Maar de vraag is niet of jij zelf het eeuwige leven wil hebben, het is meer of je het eeuwige leven wil hebben ten koste van je kinderen. Bovendien zouden we grote ecologische problemen krijgen als iedereen ineens zou blijven leven