Ik ben reeds maanden werkloos. Is het niet mogelijk een jobke te krijgen voor mijn vrouw ?


ik-ben-reeds-maanden-werkloos-is-het-niet-mogelijk-een-jobke-te-krijgen-voor-mijn-vrouw
j. van remoortereikbenreedsmaandenwerkloosishetnietmogelijkeenjobketekrijgenvoormijnvrouwik benben reedsreeds maandenmaanden werkloosis hethet nietniet mogelijkmogelijk eeneen jobkejobke tete krijgenkrijgen voormijn vrouwvrouwik ben reedsben reeds maandenreeds maanden werkloosis het niethet niet mogelijkniet mogelijk eenmogelijk een jobkeeen jobke tejobke te krijgente krijgen voorkrijgen voor mijnvoor mijn vrouwmijn vrouwik ben reeds maandenben reeds maanden werkloosis het niet mogelijkhet niet mogelijk eenniet mogelijk een jobkemogelijk een jobke teeen jobke te krijgenjobke te krijgen voorte krijgen voor mijnkrijgen voor mijn vrouwvoor mijn vrouwik ben reeds maanden werkloosis het niet mogelijk eenhet niet mogelijk een jobkeniet mogelijk een jobke temogelijk een jobke te krijgeneen jobke te krijgen voorjobke te krijgen voor mijnte krijgen voor mijn vrouwkrijgen voor mijn vrouw

Mijn oom stierf aan asbestvergiftiging. Het heeft twee maanden geduurd voor ze hem gecremeerd konden krijgen -Wiet van Broeckhoven
mijn-oom-stierf-aan-asbestvergiftiging-het-heeft-twee-maanden-geduurd-voor-ze-hem-gecremeerd-konden-krijgen
Het is zaak voor een vrouw zo vroeg mogelijk te trouwen en voor een man om zo lang mogelijk ongetrouwd te blijven. -George Bernard Shaw
het-is-zaak-voor-een-vrouw-zo-vroeg-mogelijk-te-trouwen-voor-een-man-om-zo-lang-mogelijk-ongetrouwd-te-blijven
Reeds twee maanden na de amputatie van zijn been steekt deze man reeds op eigen houtje de straat over -Mark Uytterhoeven
reeds-twee-maanden-na-de-amputatie-van-zijn-been-steekt-deze-man-reeds-op-eigen-houtje-de-straat-over
Ik ben niet getrouwd, mijn schoonouders konden geen kinderen krijgen -Herman Finkers
ik-ben-niet-getrouwd-mijn-schoonouders-konden-geen-kinderen-krijgen
Ik word elke dag van mijn leven eraan herinnerd, als niet door gebeurtenissen dan wel door mijn vrouw, dat ik niet een perfecte man ben -Barack Obama
ik-word-elke-dag-van-mijn-leven-eraan-herinnerd-als-niet-door-gebeurtenissen-dan-wel-door-mijn-vrouw-dat-ik-niet-een-perfecte-man-ben