Ik ben schrijver, en dat heeft mijn leven tot hier behoorlijk verpest. Alles wat ik geschreven heb, ben ik bereid niet geschreven te hebben, als ik in ruil daarvoor een gangbaar, harmonisch, sociabel maatschappelijk leven zou blijken te hebben geleid


ik-ben-schrijver-dat-heeft-mijn-leven-tot-hier-behoorlijk-verpest-alles-wat-ik-geschreven-heb-ben-ik-bereid-niet-geschreven-te-hebben-als-ik-in-ruil
jeroen brouwersikbenschrijverdatheeftmijnleventothierbehoorlijkverpestalleswatikgeschrevenhebbereidniettehebbenalsinruildaarvooreengangbaarharmonischsociabelmaatschappelijkzoublijkenhebbengeleidik benben schrijveren datdat heeftheeft mijnmijn levenleven tottot hierhier behoorlijkbehoorlijk verpestalles watwat ikik geschrevengeschreven hebben ikik bereidbereid nietniet geschrevengeschreven tete hebbenals ikik inin ruilruil daarvooreen gangbaarsociabel maatschappelijkmaatschappelijk levenleven zouzou blijkenblijken tete hebbenhebben geleidik ben schrijveren dat heeftdat heeft mijnheeft mijn levenmijn leven totleven tot hiertot hier behoorlijkhier behoorlijk verpestalles wat ikwat ik geschrevenik geschreven hebben ik bereidik bereid nietbereid niet geschrevenniet geschreven tegeschreven te hebbenals ik inik in ruilin ruil daarvoorruil daarvoor eendaarvoor een gangbaarsociabel maatschappelijk levenmaatschappelijk leven zouleven zou blijkenzou blijken teblijken te hebbente hebben geleid

Ik heb dus alleen gestolen als het nodig was, voor mezelf, om te overleven. Gedreven door honger of armoe. Als ik straks voor die denkbeeldige poort sta, laten ze me onmiddellijk binnen. Dat weet ik zeker. Ik word mijn leven lang al achtervolgd door mensen die daar andere ideeën over hebben. Maar wat er ook over mij gezegd of geschreven wordt, ik weet wie ik ben. Ik ben een goed mens, puur en schoonHet grootste deel van mijn leven vertrouwde ik mensen niet die niet bang voor de dood waren, want zeker als je ouder wordt ben je er meer en meer mee bezig. Ik denk dat als we zouden kunnen kiezen, niemand dood wil gaan. Daarom zou je aan kunnen nemen dat iedereen het eeuwige leven wil hebben, wat gezien de huidige ontwikkelingen in de medische wetenschap haast mogelijk begint te lijken. Maar de vraag is niet of jij zelf het eeuwige leven wil hebben, het is meer of je het eeuwige leven wil hebben ten koste van je kinderen. Bovendien zouden we grote ecologische problemen krijgen als iedereen ineens zou blijven levenIk heb tot nog toe achttien keer een boek geschreven, maar ik heb veel vaker géén boek geschreven. Het is een rotgevoel om als je een schrijver bent, te beseffen dat je volop bezig bent geen boek te schrijvenAlleen dan is het voor een schrijver de moeite waard geschreven te hebben, als hij de zekerheid heeft hardop uit te spreken wat zijn publiek wel heeft geweten, maar altijd heeft verzwegen; wat het gedroomd heeft, maar bij het ontwaken verdrongenAls ik iets geschreven heb en dat nalees, is meestal mijn hoofdindruk: over die zaak zou veel te zeggen wezenMijn boek bestaat uit twee delen, het deel dat ik geschreven heb en het deel dat ik niet geschreven heb. Het laatste deel is juist het belangrijkste