Ik ben zo lui dat, als ik er na veel inspanning in slaag mijn luiheid te overwinnen, ik te moe ben om mij aan het werk te zetten


ik-ben-zo-lui-dat-als-ik-er-na-veel-inspanning-in-slaag-mijn-luiheid-te-overwinnen-ik-te-moe-ben-om-mij-aan-het-werk-te-zetten
henri jeansonikbenzoluidatalsikernaveelinspanninginslaagmijnluiheidteoverwinnenmoeommijaanhetwerkzettenik benben zozo luilui datals ikik erer nana veelveel inspanninginspanning inin slaagslaag mijnmijn luiheidluiheid tete overwinnenik tete moemoe benben omom mijmij aanaan hethet werkwerk tete zettenik ben zoben zo luizo lui datals ik erik er naer na veelna veel inspanningveel inspanning ininspanning in slaagin slaag mijnslaag mijn luiheidmijn luiheid teluiheid te overwinnenik te moete moe benmoe ben omben om mijom mij aanmij aan hetaan het werkhet werk tewerk te zettenik ben zo luiben zo lui datals ik er naik er na veeler na veel inspanningna veel inspanning inveel inspanning in slaaginspanning in slaag mijnin slaag mijn luiheidslaag mijn luiheid temijn luiheid te overwinnenik te moe bente moe ben ommoe ben om mijben om mij aanom mij aan hetmij aan het werkaan het werk tehet werk te zettenik ben zo lui datals ik er na veelik er na veel inspanninger na veel inspanning inna veel inspanning in slaagveel inspanning in slaag mijninspanning in slaag mijn luiheidin slaag mijn luiheid teslaag mijn luiheid te overwinnenik te moe ben omte moe ben om mijmoe ben om mij aanben om mij aan hetom mij aan het werkmij aan het werk teaan het werk te zetten

Hoe men in het algemeen ook over mij spreekt, toch ben ik van mening dat ik de enige ben, die door mijn gave, goden en mensen vermag te verkwikkenAls ik de foto's uit mijn puberteit bekijk, ben ik altijd blij dat ik mijn zoon niet benAls ik gelijk heb zullen de Duitsers zeggen dat ik een Duitser ben en de Fransen dat ik een man van de wereld ben. Maar indien mijn theorie vals is, zullen de Fransen zeggen dat ik een Duitser ben en de Duitsers dat ik een jood benIk voel mij op mijn gemak als ik intoxicated ben. Dan heb ik het gevoel dat ik de wereld kan inademenNatuurlijk hou ik van jou. Ik ben je man. Dat is mijn werkDikwijls droom ik dat ik in de hel ben. Na het ontwaken bemerk ik, tot mijn schrik, dat ik in Holland ben