Ik blijf erbij dat het karakter van een vrouw niet blijkt waar de liefde begint, maar waar ze ophoudt


ik-blijf-erbij-dat-het-karakter-van-een-vrouw-niet-blijkt-waar-de-liefde-begint-maar-waar-ze-ophoudt
rosa luxemburgikblijferbijdathetkaraktervaneenvrouwnietblijktwaardeliefdebegintmaarzeophoudtik blijfblijf erbijerbij datdat hethet karakterkarakter vanvan eeneen vrouwvrouw nietniet blijktblijkt waarwaar dede liefdeliefde begintmaar waarwaar zeze ophoudtik blijf erbijblijf erbij daterbij dat hetdat het karakterhet karakter vankarakter van eenvan een vrouween vrouw nietvrouw niet blijktniet blijkt waarblijkt waar dewaar de liefdede liefde begintmaar waar zewaar ze ophoudtik blijf erbij datblijf erbij dat heterbij dat het karakterdat het karakter vanhet karakter van eenkarakter van een vrouwvan een vrouw nieteen vrouw niet blijktvrouw niet blijkt waarniet blijkt waar deblijkt waar de liefdewaar de liefde begintmaar waar ze ophoudtik blijf erbij dat hetblijf erbij dat het karaktererbij dat het karakter vandat het karakter van eenhet karakter van een vrouwkarakter van een vrouw nietvan een vrouw niet blijkteen vrouw niet blijkt waarvrouw niet blijkt waar deniet blijkt waar de liefdeblijkt waar de liefde begint

De expressie begint waar het denken ophoudtAls men alle publicaties van alle VVV's naast elkaar zou leggen, dan blijkt dat het overal onuitsprekelijk heerlijk is. Maar als dit waar mocht zijn - en het is waar - waarom blijft men dan niet waar men is?De kunst begint pas waar de waarheid ophoudtDe mens begint eerst daar waar de natuur ophoudtWaar het verstand ophoudt, begint de woede. Daarom is de woede een teken van zwakteWaar het verstand ophoudt, begint de woede. Daarom is woede een teken van zwakte