Ik denk dat, als je de rijkdom verspreid over iedereen, het  goed is voor iedereen.


ik-denk-dat-als-de-rijkdom-verspreid-over-iedereen-het-goed-is-voor-iedereen
barack obamaikdenkdatalsderijkdomverspreidoveriedereenhetgoedisvooriedereenik denkdenk datals jeje dede rijkdomrijkdom verspreidverspreid overover iedereenhetgoedgoed isis voorik denk datals je deje de rijkdomde rijkdom verspreidrijkdom verspreid oververspreid over iedereenhet goedgoed isgoed is vooris voor iedereenals je de rijkdomje de rijkdom verspreidde rijkdom verspreid overrijkdom verspreid over iedereenhet goed isgoed is voorgoed is voor iedereenals je de rijkdom verspreidje de rijkdom verspreid overde rijkdom verspreid over iedereenhet goed is voorgoed is voor iedereen

Als iets moeilijk is voor jou, denk dan niet dat het voor iedereen onmogelijk isAls de meester slaapt, slaapt iedereen. Als de meester iets goed doet, doet iedereen alles goed en op het juiste moment. Dat is het geheim van het boeddhismeZichzelf in alle omstandigheden op de eerste plaats zetten veroorzaakt het hoogste goed voor iedereen als de gedachte achter elke daad is dat het beste dat we voor onszelf kunnen doen, datgene is wat het hoogste goed is voor anderenEvenmin als ik met iedereen zou willen leven, wil ik voor iedereen levenAls iedereen het tegendeel beweert, is dit omdat iedereen gelijk heeftIk denk altijd het beste over iedereen - dat spaart een heleboel tijd