Ik discussieer gaarne met de jeugd. Ze herinnert mij eraan dat ik het vroeger ook niet wist.


ik-discussieer-gaarne-met-de-jeugd-ze-herinnert-mij-eraan-dat-ik-het-vroeger-ook-niet-wist
karel jonckheereikdiscussieergaarnemetdejeugdzeherinnertmijeraandatikhetvroegerooknietwistik discussieerdiscussieer gaarnegaarne metmet dede jeugdze herinnertherinnert mijmij eraaneraan datdat ikik hethet vroegervroeger ookook nietniet wistik discussieer gaarnediscussieer gaarne metgaarne met demet de jeugdze herinnert mijherinnert mij eraanmij eraan dateraan dat ikdat ik hetik het vroegerhet vroeger ookvroeger ook nietook niet wistik discussieer gaarne metdiscussieer gaarne met degaarne met de jeugdze herinnert mij eraanherinnert mij eraan datmij eraan dat ikeraan dat ik hetdat ik het vroegerik het vroeger ookhet vroeger ook nietvroeger ook niet wistik discussieer gaarne met dediscussieer gaarne met de jeugdze herinnert mij eraan datherinnert mij eraan dat ikmij eraan dat ik heteraan dat ik het vroegerdat ik het vroeger ookik het vroeger ook niethet vroeger ook niet wist

Goed, dat je mij daaraan herinnert, zegt dikwijls iemand, met het vaste voornemen de zaak wederom te vergeten -Otto Weiss
goed-dat-mij-daaraan-herinnert-zegt-dikwijls-iemand-met-het-vaste-voornemen-de-zaak-wederom-te-vergeten
u-herinnert-zich-mij-toch-nog-ja-ik-herinner-mij-uw-gezicht-maar-wat-was-er-verder-nog-met-u-mis
Ook vroeger was niet alles zoals het vroeger was -Herman van Veen
ook-vroeger-was-niet-alles-zoals-het-vroeger-was
Veel leer ik steeds, dat ik niet wist, nog meer waarin ik mij had vergist -Nicolaas Beets
veel-leer-ik-steeds-dat-ik-niet-wist-nog-meer-waarin-ik-mij-had-vergist
Het kost mij niet de minste moeite een dwaling te erkennen. Ja zelfs, vaak doe ik 't gaarne. Maar dat is waarachtig hoogmoed -Multatuli
het-kost-mij-niet-de-minste-moeite-een-dwaling-te-erkennen-ja-zelfs-vaak-doe-ik-'t-gaarne-maar-dat-is-waarachtig-hoogmoed