Ik geloof dat de 21e eeuw de belangrijkste eeuw kan worden in de menselijke geschiedenis. Of deze visie nu realistisch is of niet, het kan geen kwaad om ons daarvoor in te spannen


ik-geloof-dat-de-21e-eeuw-de-belangrijkste-eeuw-kan-worden-in-de-menselijke-geschiedenis-of-deze-visie-nu-realistisch-is-of-niet-het-kan-geen-kwaad
dalai lama (14e)ikgeloofdatde21eeeuwbelangrijkstekanwordeninmenselijkegeschiedenisofdezevisienurealistischisofniethetgeenkwaadomonsdaarvoortespannenik geloofgeloof datdat dede 21e21e eeuweeuw dede belangrijkstebelangrijkste eeuweeuw kankan wordenworden inin dede menselijkemenselijke geschiedenisdeze visievisie nunu realistischrealistisch ishet kankan geengeen kwaadkwaad omom onsons daarvoorin tete spannenik geloof datgeloof dat dedat de 21ede 21e eeuw21e eeuw deeeuw de belangrijkstede belangrijkste eeuwbelangrijkste eeuw kaneeuw kan wordenkan worden inworden in dein de menselijkede menselijke geschiedenisdeze visie nuvisie nu realistischnu realistisch isis of niethet kan geenkan geen kwaadgeen kwaad omkwaad om onsom ons daarvoorons daarvoor indaarvoor in tein te spannen

Deze 21e eeuw zal de eeuw van het ontwaken zijn, van de ontmoeting met de Schepper binnenin. Vele wezens zullen eenheid met God en met de rest van het leven ervaren. Dit zal het begin zijn van een nieuwe gouden tijd van de Nieuwe Mens. Er zijn momenteel in de wereld veel van dat soort leraren en boodschappers. Meesters en zieners die de mensheid deze visie voorhouden en de werktuigen aanbieden waarmee zij die kunnen realiserenEen van de fouten die Duitsers in deze eeuw en in de tijd daarvoor hebben gemaakt, is dat ze niet dapper genoeg waren om bang te zijnMensen die in de zevende eeuw voor Christus leefden hadden er totaal geen idee van dat ze in de zevende eeuw voor Christus leefdenNiet kanker, maar het schouderophalen is de kwaal van deze eeuwDe uitvindingen der mensen gaan van eeuw tot eeuw vooruit; de goedheid en de slechtheid der wereld blijven in 't algemeen onveranderdDe eerste stelling is: het geloof kan niet begrepen worden; daar kan dan nog bijkomen: ook valt nog te begrijpen dat het niet te begrijpen is. Idem: voor een onvoorwaardelijke inzet kan men geen argumenten geven, hoewel er toch nog argumenten te geven zijn waarom men geen argumenten kan geven