Ik geloof dat het maken van prenten, zoals ik dat doe, bijna alleen een kwestie is van het zo verschrikkelijk graag goed willen doen


ik-geloof-dat-het-maken-van-prenten-zoals-ik-dat-doe-bijna-alleen-een-kwestie-is-van-het-zo-verschrikkelijk-graag-goed-willen-doen
m. c. escherikgeloofdathetmakenvanprentenzoalsikdoebijnaalleeneenkwestieiszoverschrikkelijkgraaggoedwillendoenik geloofgeloof datdat hethet makenmaken vanvan prentenzoals ikik datdat doebijna alleenalleen eeneen kwestiekwestie isis vanvan hethet zozo verschrikkelijkverschrikkelijk graaggraag goedgoed willenwillen doenik geloof datgeloof dat hetdat het makenhet maken vanmaken van prentenzoals ik datik dat doebijna alleen eenalleen een kwestieeen kwestie iskwestie is vanis van hetvan het zohet zo verschrikkelijkzo verschrikkelijk graagverschrikkelijk graag goedgraag goed willengoed willen doenik geloof dat hetgeloof dat het makendat het maken vanhet maken van prentenzoals ik dat doebijna alleen een kwestiealleen een kwestie iseen kwestie is vankwestie is van hetis van het zovan het zo verschrikkelijkhet zo verschrikkelijk graagzo verschrikkelijk graag goedverschrikkelijk graag goed willengraag goed willen doenik geloof dat het makengeloof dat het maken vandat het maken van prentenbijna alleen een kwestie isalleen een kwestie is vaneen kwestie is van hetkwestie is van het zois van het zo verschrikkelijkvan het zo verschrikkelijk graaghet zo verschrikkelijk graag goedzo verschrikkelijk graag goed willenverschrikkelijk graag goed willen doen

Dat was dan dat; ik word herinnering hooguit voor een verloren uur nog goed want ik geloof dat elk beding enkel prenten tekent in ons bloed -Jotie T'Hooft
dat-was-dan-dat-ik-word-herinnering-hooguit-voor-een-verloren-uur-nog-goed-want-ik-geloof-dat-elk-beding-enkel-prenten-tekent-in-ons-bloed
Ik ben er nog steeds van overtuigd dat zoals ik het doe je het moet doen want anders zou ik het niet doen -Johan Cruijff
ik-ben-er-nog-steeds-van-overtuigd-dat-zoals-ik-het-doe-het-moet-doen-want-anders-zou-ik-het-niet-doen
Liefhebben is niet alleen 'graag mogen', het is vooral een kwestie van begrijpen -Françoise Sagan
liefhebben-is-niet-alleen-'graag-mogen'-het-is-vooral-een-kwestie-van-begrijpen
Zoals alle andere vurige verbeteraars doen wij wat we doen omdat wij het graag beter willen doen dan al het andere -Don Marquis
zoals-alle-andere-vurige-verbeteraars-doen-wij-wat-we-doen-omdat-wij-het-graag-beter-willen-doen-dan-al-het-andere