Ik had als stelregel eerder mijn eigen wensen te veranderen dan de wereldorde


ik-had-als-stelregel-eerder-mijn-eigen-wensen-te-veranderen-dan-de-wereldorde
rené descartesikhadalsstelregeleerdermijneigenwensenteveranderendandewereldordeik hadhad alsals stelregelstelregel eerdereerder mijnmijn eigeneigen wensenwensen tete veranderenveranderen dandan dede wereldordeik had alshad als stelregelals stelregel eerderstelregel eerder mijneerder mijn eigenmijn eigen wenseneigen wensen tewensen te veranderente veranderen danveranderen dan dedan de wereldordeik had als stelregelhad als stelregel eerderals stelregel eerder mijnstelregel eerder mijn eigeneerder mijn eigen wensenmijn eigen wensen teeigen wensen te veranderenwensen te veranderen dante veranderen dan deveranderen dan de wereldordeik had als stelregel eerderhad als stelregel eerder mijnals stelregel eerder mijn eigenstelregel eerder mijn eigen wenseneerder mijn eigen wensen temijn eigen wensen te verandereneigen wensen te veranderen danwensen te veranderen dan dete veranderen dan de wereldorde

Wij veranderen eerder van huid, dan dat wij onze gebreken veranderenAls blijk van waardering voor je dankbetuiging en in antwoord op mijn beste wensen als antwoord op jouw gelukwensen in antwoord op mijn bericht dat ik benoemd wasAls ik met mijn kat speel, besteedt zij misschien eerder tijd aan mij dan ik aan haarMag ik u mijn beste wensen overmaken, evenals mijn vrouwMijn wensen zijn dwazen, zij schreeuwen dwars door Uw zangen heen, mijn Meester. Laat mij slechts luisterenDie verschrikkelijke vergaderingen van de gogen. Mijn enige wens is dan in diarree te veranderen en de kamer uit te stromen.