Ik had de neiging om mijn vrouw onder een voetstuk te plaatsen


ik-had-de-neiging-om-mijn-vrouw-onder-een-voetstuk-te-plaatsen
woody allenikhaddeneigingommijnvrouwondereenvoetstukteplaatsenik hadhad dede neigingneiging omom mijnmijn vrouwvrouw onderonder eeneen voetstukvoetstuk tete plaatsenik had dehad de neigingde neiging omneiging om mijnom mijn vrouwmijn vrouw ondervrouw onder eenonder een voetstukeen voetstuk tevoetstuk te plaatsenik had de neiginghad de neiging omde neiging om mijnneiging om mijn vrouwom mijn vrouw ondermijn vrouw onder eenvrouw onder een voetstukonder een voetstuk teeen voetstuk te plaatsenik had de neiging omhad de neiging om mijnde neiging om mijn vrouwneiging om mijn vrouw onderom mijn vrouw onder eenmijn vrouw onder een voetstukvrouw onder een voetstuk teonder een voetstuk te plaatsen

Eens voor al, het woordje: is,  gebruik ik tot verkorting van Een boek kan op veel plaatsen openvallen. Als het wordt dichtgeslagen, slaat het op tegelijk alle plaatsen dichtVliegen? God, ik ben al bijna op evenveel plaatsen geweest als mijn bagageIk ging gebukt onder mijn hoedanigheden, slechts van mijn gebreken had ik een beetje plezierOnder een goede vrouw verstaan vrouwen een vrouw die de goedheid heeft niet knap te zijnEr zijn drie dingen waar niemand aan mag komen: mijn os, mijn vrouw en mijn goede naam