Ik heb datgene gezien dat mij alles wat ik geschreven en gedacht heb nietig doet voorkomen


ik-heb-datgene-gezien-dat-mij-alles-wat-ik-geschreven-gedacht-heb-nietig-doet-voorkomen
thomas van aquinoikhebdatgenegeziendatmijalleswatikgeschrevengedachtnietigdoetvoorkomenik hebheb datgenedatgene geziengezien datdat mijmij allesalles watwat ikik geschrevengeschreven enen gedachtgedacht hebheb nietignietig doetdoet voorkomenik heb datgeneheb datgene geziendatgene gezien datgezien dat mijdat mij allesmij alles watalles wat ikwat ik geschrevenik geschreven engeschreven en gedachten gedacht hebgedacht heb nietigheb nietig doetnietig doet voorkomenik heb datgene gezienheb datgene gezien datdatgene gezien dat mijgezien dat mij allesdat mij alles watmij alles wat ikalles wat ik geschrevenwat ik geschreven enik geschreven en gedachtgeschreven en gedacht heben gedacht heb nietiggedacht heb nietig doetheb nietig doet voorkomenik heb datgene gezien datheb datgene gezien dat mijdatgene gezien dat mij allesgezien dat mij alles watdat mij alles wat ikmij alles wat ik geschrevenalles wat ik geschreven enwat ik geschreven en gedachtik geschreven en gedacht hebgeschreven en gedacht heb nietigen gedacht heb nietig doetgedacht heb nietig doet voorkomen

Uit alles wat ik gezien heb, heb ik geleerd de Schepper te vertrouwen voor alles wat ik niet gezien heb.Schrijven heeft voor mij niets met erkenning te maken, ik móét het gewoon doen. Alles wat ik heb gepubliceerd, is uit noodzaak geschrevenIk heb heel duidelijk bij mij waargenomen dat ik dikwijls een andere mening heb wanneer ik lig, dan wanneer ik sta, vooral wanneer ik weinig heb gegeten en mij afgemat voelIk ben schrijver, en dat heeft mijn leven tot hier behoorlijk verpest. Alles wat ik geschreven heb, ben ik bereid niet geschreven te hebben, als ik in ruil daarvoor een gangbaar, harmonisch, sociabel maatschappelijk leven zou blijken te hebben geleidMijn boek bestaat uit twee delen, het deel dat ik geschreven heb en het deel dat ik niet geschreven heb. Het laatste deel is juist het belangrijksteIk heb tot nog toe achttien keer een boek geschreven, maar ik heb veel vaker géén boek geschreven. Het is een rotgevoel om als je een schrijver bent, te beseffen dat je volop bezig bent geen boek te schrijven